آرشیف

2014-12-28

یحیی دبیر

شــــــــــر و فساد

بانى شرو فسادبه جهان امريكاى ظالم است
آله وابزار وى همش مردم جاهل،نه عالم است

خودبانى القاعده ، مجاهد، طالب و يا داعش
بازخودنظاره گروحشت ودهشت ومظالم است

بنام حقوق بشرودموكراسى زاده بس فتنه ها
كاشت نفاق بجهان اين نه ازافكارسالم است

كردويران وناامن جهان ومضطرب خلق جهان
همه بامكاره گى سازمان (سيا) محرم ونهان

تاخت هرسو،آنچه خواست بى تدبيرهمان كرد
جوروبيدادش حال ملل مظلوم بردادوفغان كرد

سالهاجنگ ،بُودشروفسادوتعصب روبه افزونى
زيرنام آزادى،مردم آزاده را غلام غلامان كرد

حب وطن هركجاكُشت،آوردفرهنگ بازاربه ميان
بنگربرين سياست مزوركه چطوروچه سان كرد

كردويران وناامن جهان و مضطرب خلق جهان
همه بامكاره گى سازمان (سيا ) محرم و نهان

قتل وغارت زدست القاعده،طالب وداعش است
باپلان امريكه مفسداينان درحال افزايش است

آرامش، سيروسفروخواب راحت بشررفته زميان
گذرعمروحيات به سختى ودرحال فرسايش است

تاكى كور و كرخلق جهان بدين اوضاع مينگرند
برعنوان دموكراسى چه مكروتزويرونمايش است؟

كردويران وناامن جهان و مضطرب خلق جهان
همه بامكاره گى سازمان (سيا ) محرم و نهان

 

دبير٢٠١٤ هالند