آرشیف

2015-3-24

عبدالغفور غوری

شــــــرم

خـجـا لـت مـیکشم کـا ز جـنس مَـر د م
مـیــا ن  خـلـق عـا لـم  ر نگِ ز ر د م
نـه  ا نـسـا نـم  نـه آ د م  نـسـلِ آ د م

که بـا ز ن د ر ستـیـز و د ر نـبــر د م

فرخنده، عبدالغفور غوری

تقد یم به ر و ح پا ک  ( فر خند ه)  خو ا هر شهید و مظلو م ؛ بی گنا ه  و بی پنا ه ا ین د لیر د خترِ مسلما ن و با عفت ر ا  به د ستو ر ملا ی بی د ا نش و بی سو ا د  ؛ تعو یض نو یس ؛ ر ما ل ؛ جا د و گر و بی ا یما ن و یکد سته جا هلا ن و قطا ع ا لطر یقا ن خد ا نا تر س ؛ و لگر د و کوچه گر د ؛ هر ز ه  و بی ا یما ن نا مر د ا نه د ر بر ا بر چشما ن محا فظا ن خا ین و و طنفر ش د ر پیش چشما ن هز ا ر ا ن مسلما ن بی غیر ت و بی همت  بی عز ت و بی عفت میگر د د و هیچ  مر د ی و هیچ مسلما نی به د ا د و فر یا د مظلو ما نه ا ش نمیر سد و صد ا ی مظلو ما نه ا ش ر ا نمیشنو د نه خد ا ا ز بند ه ْ ا ش د فا ع میکند و نه قر آ ن ا ز کسیکه  ا یما ن و عقید ه ا ش به آن محکم بسته است  و نه هز ا ر ا ن ز ن و مر د همد ین و همکیش و همد ینش به د ا د ش میر سند تا جسم پا ر ه پا ر ه و نیم جا نش ر ا نجا ت بد هند  و سر ا نجا م با هز ا ر ا ن قصا و ت و بی ر حمی  د ر بر ا چشم همه مسلما نا ن یک مسلما  ن پا ک و بی ا لا یش یک خو ا هر مظلو م و بی د فا ع و نا مو س همه د ر قلب شهر کا بل د ر پیش ر و ی حو زه ی ا منیتی  د ر ۲۰۰ دو صد متر ی ا ر گ ر یا ست جمهو ر ی  به آ تش کشید ه میشو د و شعله ها یش به آ سما ن و فر یا دش به ملکو ت میر سد و لی  د ر چشم یکی ا شک و د ر قلب یکی د ر د ی پید ا نمیشو د  و  سر ا نجا م یک مر د و ز ن  با ا یما ن و با عز تی  کمکش نمیکنند  ا فسو س به حا ل ا ین ملت و ا ین مر د م گنهکا ر و سیل بین و بی غیر ت . د عا میکنم الا هی  ا ین فلمبر د ا را ن  و ا ین عکا سا ن که تعد ا د شا ن به صد ها میر سید  و ا ین تماشاچیان بی وجدان را خداوند  به آ تش دوزخ بفر ستد  ا یکا ش تنی چند ا ز ین ها به عو ض عکا سی و فلمبر د ا ر ی د ست به نجا تش میز د ند  ا ین عکسها و فو تو ها ر ا ا لا هی به قبر با خو د به بر ید  که فقط تما شا گر ی ز جر و شکنجه ی خو ا هری مظلو م تا ن بو د ید و جلو ی ا ین د ه نفر ا و با ش و لو چک  را با د ه ها پو لیس هز ا ر ا ن تما شا چی نتو ا نستید بگیر ید و یا حد ا قل تن تکه تکه و نیم جا نش ر ا تا شفا خا نه بر سا نید .  ا ین ا و با شا ن نه تفنگ د ا شتند و نه بم فقط با د ست و با سنگ و چو ب بو د ند حطی پنج نفر  با همت میتو ا نست جلو ی شا ن را بگیرد که نگرفت   ا ز ین معلو م میشو د که عقل ؛ فکر و شعو ر د یگر  ا ز کله ها فر ا ر کر د ه  و و جد ا نها همه مر د ه ا ست  همیشه هر یک ا ز ما هز ا ر ا ن لا ف و پتا ق ر ا یا د د ا ر یم  که پد ر ا ن  و نیا کا ن ما  ا ینطو ر د لا و ر بو د ند و ا ینطو ر و آ نطو ر خا ر جی ها و قد ر تها ی جها نی  ر ا به ز ا نو د ر آ و ر د ه ا یم  کجا ست فر ز ند ا ن آ ن نیا کا ن غیر تی  کجا ست ا یما ن و  غیر ت و د فا ع ا ز نا مو س و و طن  همین ر و ز ر و ز مر د ا نه گی و غیر ت  و شها مت بو د  که با ید نشا ن مید ا د ید که ند ا د ید.
 

نامردی

خـر ا فـا ت ر ا بـما ا نـد  یـشه کـر د نـد
عـر ب هـا ی جـهـا لـت پـیــشه کـر د نـد
د و شمشـیـره  سـر ی ما ر ا بـر یـد نـد
نا مـر د ی هـا بـه مـا هـمــیشه کـر د نـد
بـنـا م پـیـر و مـر شـد ؛ شـیخ  و رَ ما ل
به مـسجـد و ز یا ر ت ر یـشـه کـر د نـد
چـو گـر گـا ن د ر نـد ه و حشی سفـا ک
د ر یـد ند کـا رِ بـَبـرِ ( بـیـشـه) کـر د نـد
تنِ مجـر و ح ( فـر خُـنـد ه ) ی بی جا ن
شغـا لا ن پا ر ه پا ره  تـر شـه کـر د نـد
تـعــد ی جـو ر و ظـلـم  بـر بـی پــنـا هی
جـنـا یـت تا که مـیـشه ؛ مـیـشه ؛کـر د ند
گر و ه  و د سته ی ا و با ش و و لگر د
کو چه گـر د ا ن مـست و نیـشه کر د نـد
نـهــا لِ  قــا مــتِ ســر و م  شـکــسـتـنـد
بـیـر حـمی ها چـو تـیـغ و تـیـشه کر د ند
ز د نـد آ تـش بــه نـا مــو س مـن  و تــو
د لِ ما  ر ا کـه  ر یـشه  ر یـشه کـر د نـد
شـر ا ر ت  پـیـشـه گـا ن پست و جـا هـل
بی عـز ت خو ا هر ی چون شیشه کرد ند
مـحـا فـــظــا ن  بــیــنــنگ و  بـی هــمــت

تا آ خـر د یـد ه ا نـد  چـه مـیـشه کـر د ند

23.03.2015
عبد ا لغفو ر ( غو ر ی)