آرشیف

2015-2-4

محمد اسرائیل رحیمی

شـــــرح گزارش اجناس کمک شده به مناطق جلگه مزار

 
بسم ا لله ا لر حمن ا الر حیم
  
ا ینجانب اسرایل «رحیمی» باشندهً ولایت غور سکونت فعلی ام شهر هرات  میباشد اجناس ذیل را که در زیر طی جداول جداگانه تشریح گردیده بنام همیهً مکاتب، کلینیک ها، معلولین و معیوبین قراء  دور دست جلگهً مزار مربوط و لسوالی شهرک ولایت غور از طرف  وطنداران مهاجـر ما هـر یک عـبـدالـقـادرجان «علم » از کشور دنمارک، حاجی عبدالقدیر «علم» و عـبـدالغفـور «غـوری» از کشور هلند که برای معلولین، معیوبین، متعلمین و محصلین، مکاتب دور دست شفاخانه ها، کلینیک ها، اشخاص و افراد مستحق در ولایت غور فرستاده بودند دریافت نموده و طبق هدایت شان به اشخاص و افراد که مستحق ترین بوده اند توزیع نموده ام.
 
جا دار د که ا ز ا ین همو طنا ن محا جر  خو یش که قلب شا ن بخا طر مر د م مظلو م و بی بضا عت و د ر د د ید هً شا ن میطپد و هر با ر ا شیا و ا جنا س ز یا د ی ا ز قبیل کمپیو تر ، ر ا د یو ، تیپ،تلو یز یو ن ، پر نتر ، لو ا ز م مکتب ، لو ا ز م شفا خا نه ، چو کی ها و چپر کت ها ی  بر ا ی معیو بین ، ا لما ر ی ها ی مختلفه ، کا لا بر ا ی مر یضا ن شفا خا نه ها، و کا لا ها ی نیمه مستعمل و کمکها ی پو لی بر ا ی متعلمین و محصلین  و تد ا و ی مر یضا ن عا جل و د یگر  نیا ز مند ا ن و مستحقین جمع آ و ر ی و ا ر سا ل مینما یند و سر ا نجا م آ نچه که د ر توا ن د ا ر ند ا ز مر د م خو یش د ر یغ نکر د ه  با هز ا ر ا ن مشکل ا ز ر ا ه ها ی د و ر و ا ز د و ر تر ین نقا ط جها ن تحیه و  تا به ا ینجا میر سا نند  و  به عنو ا ن بر گ سبز و تحفهً د ر و یش تقد یم همشهر یا ن و  مر د م خو یش مینما یند من  به نما یند گی ا ز صد ها همو طن خو یش که ا ز ا ین کمکها مستفید گر د ید ه ا ند  قلبآ ا ز همکا ر ی ، کمک و د لسو ز ی ا ین همو طنا ن مها جر به ا ین ر نجد ید ه گا ن که هیج کس به سر ا غ شا ن نمیر سد قلبآ سپا س گذ ا ر ی و تشکر ی مینما یم و ا ز خد ا و ند تو ا نا بر ا ی شا ن صحت و سر فر ا ز ی آ ر ز و بر د ه و ا ز د یگر همو طنا ن خو یش هم تقا ضا د ا ر م که مر د م  ر نجد ید هً شا ن ر ا ا ز یا د نبر د ه و با  پشتبا نی ما د ی و معنوی  شا ن ا ین پر و سه ر ا سر عت ، تقو یهً و هما یت  بیشتر نما یند.
با عر ض ا حتر ا م
ا سرایل «رحیمی»

 
 
 

د ر ا خیر میخو ا هم ا ز سعی و تلا ش جو ا ن پر کا ر  ما ن عـبـد ا لـقـا د ر جا ن  « علم »  که د ر عر  صهً فعا ل  فرهنگی، تاریخ ،هنر و ادب،  معرفی غور باستان، معرفی شخصیت های  فرهنگی، شناخت شعرا و ادبای غوری، و معرفی غور در عرصهً جهانی و اطلاع رسانی از حوادث و رویداد های جهانی و تامین ار تباط بین غوری ها در سراسر جهان در هر کجای که هستند از صمیم قلب تشکر نما یم  و ششمین سا ل فعا لیت فر هنگی تا ر نما ی جا م غو ر ا د ر سطح جها نی  بر ا ی شا ن منحیث گر د ا نند هً ا ین سا یت  تبر یک گفته  و ا ز تما م قلم بد ستا ن ، تا ر یخ نو یسا ن ، شعر ا ، خبر نگا ر ا ن ، عکا سا ن و فلمبر د ا ر ا ن و تما م آ نها ئیکه د ر فعا ل بو د ن ، تا ز ه بو د ن و جا لب بو د ن ا ین سا یت مضا مین، مقا لا ت و نو شته ها ی  خو ب و خو ا ند نی فر ستا د ه ا ند سپا سگذ ا ر ی نمو د ه و مئو فقیت ها ی ز یا د ر ا به همهً شا ن آ ر ز و میبر م
با تقدیم احترام « ر حیمی»
05.07.2010