آرشیف

2016-4-24

نثار احمد کوهین

شـــــرح حـقـــایــــــــق:

ای که گفتی حرف صادق مرده است
شک نکن این جا همه دِق  مرده است

برنمی گردد دیگر مهتاب عشق 
شعر شاعر قول عاشق مرده است

جلوه گاه صبح امید بسته اند 
آفتاب از سوی مشرق مرده است

ساعت دیواری تک تک می کنند 
ساعت خوب و دقایق مرده است

بحر یونان غارت جان می کند 
چیغ مادر روی قایق مرده است

لال نمی گردد زبان گنگ شعر 
کافری نزد منافق مرده است

طعم تاریخ را تعفن می زنند 
سالهاست  شرح حقایق مرده است

این وطن از ما برای ما نبود 
قصه ی خوبِ مناطق مرده است

بعد ازین با باد طوفان زنده ام 
سرگذشت مرد ناطق مرده است.

کوهین 
10/1/1395

مسیر راه کابل _ غور.