آرشیف

2016-4-5

رسول پویان

شـــــام غــریــبـــــان

وطـن بـا دشــنۀ ظالـم چـرا شـام غـریبان است
تـو گـویی کـربـلای دیگـرِ هـردم شهیدان است

نـدارد کـودک و پـیـر وطــن آغــوش مصئونی
جـوان آواره و مأیوس و دلگیر و پریشان است

شــده بـر مـردم بیچـاره میهــن دوزخ وحـشـت
ولی بـا قـاتـلان و جـانیان ماننـد رضـوان است

زبس گرگان آدمخوار جنگ و کینه می ورزند
چوآهوگان وحشی صلح و امنیت گریزان است

درون جنگ و آتش طفـل ما مـرد کهن گـردیـد
تـو گـویی تا قـیامـت آتـش قـاتـل فـروزان است

ازان روزی کـه تخــم تفـرقـه افـتـاد در میهــن
بنای وحـدت ملی ز عمق و ریشه ویران است

نشـد خـالی یک دم از فـساد و چـور خـاک مـا
تمام هسـت و بود مینهم در دسـت دزدان است

مگـو از قهـقـۀ خیل کلاغـان، فوج کـرگس ها
فـضــای میهــن آزادگان جــای عـقـابـان است

نبـاشـد حاصلی از خیل روبـاهـان و کفـتـاران
توان ما به بـازوی سـتبر شـرجه شـیران است

حدیث زشت دجّال و شیاطین را مکن تکـرار
کتاب دل پـر از گلـواژگان لطـف یزدان است

اگـر مشت و یخن باشـد امید و یأس تا محشر
به منظور بقـاء دســت امید ما بـه دامان است

ز پـاکسـتان اگـر صد سـال آیـد ذهـن افراطی
فـروغ اعتدال آیین و فـرهنگ خراسـان است

ز بـیـداد سـعودی کعـبـۀ دل هـا شـود ویـران
تعصـب چـون وبا ویـرانگر بنیاد انسان است

ز اسـتـبداد اردوغـان نخـیـزد جـز بلا و شـرّ
چراخاموش درعالـم چراغ لطف ترکان است

ز استبداد شـیخ و طالـب و ملا گـریـزان شو
نه آزادی فقط تخدیرذهن و قتل وزندان است

وطنداران بـه دوران نـویـن انسانیت جـویـنـد
که میراث تمدن همنوای فکر و وجدان است

ز اسـتعمار امروز و کهـن میهن بـود ویران
وطن قـربانی جنگ و رقابتهای دوران است

نگـردد تـا وطـن از بـنـد افـراط و سـتم آزاد
تمام صحـن گیتی بهـر ما مانند زنـدان است

1/3/2016