آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

شــــب یـــلــــدا

تـو گـویـی پا ی شــب را ;کــرده ز نـجــیــــر
سیـــه د یــو سـتـمــگـسـتــر بـه تـــز و یـــر

دریـن قـیـریــنـه گــو ن یــلـــد ا ی ا مـشـب
بـریــده حـلـق خــورشــیـــد م بـه شـمـشــیــر

سـیــه چـا د ر ، سـیـه با طــن ، سـیـه رنـگ 
گــــر فــتـه ا ز سـیـا هــی ر ســـم تـوقــیـــر

شــبــی مـا نــنــد گـوری تــنـــگ و تـا ریـک
نـگـه بـا ا هـریــمــن هــر لـحــظـه د ر گــیــر

دریـن کـشـور شـب و روزش چو یـلـد ا اسـت
بـود بـخـت بـد ش د ر خـوا ب شـبــگــــیـــر

د و چــشـــم حـا ســــد کــور فـلــک نـیـــز
نـبــنــدد جـز سـیـا هــی نـقـــش و تـصــویــر

نـشـا ن از نـور و خـورشـیــد جـهــا ن نـیـسـت
د ر یـن قــیــر یـنـه گـون یـلـــد ا ی د لـگــیـــر

شـب یـلـــد ا شــبــی تـنـبـیـه فـکـــر ا سـت
کـه بـا یــد کــرد بـر آ ن حـُســن تـعــبــیــر

بــشــر مـخـــلــو ق زیـبـــا ی خــد ا هــسـت 
نگـه کـن در نـهـــا د ش نـیـســت تـقــصــیــر

عـلاج حــٌـل مـشـکـل نـیـســت ، د شـــو ا ر 
به ســر بـا شــد اگــر هــم رأی و تـد بــیـــر

تـحٌـرک پـیـشــه کـن بـشـکــن خـــم ظـلـــم 
مـکـن بـر چـسـپ خـود یـلــد ا ی تــقـــد یـر

مـشــو تـسـلــیــم بـیـــداد زمــــان نـیـــــز

مـخـوا ن ا فــسـا نـۀ تـردیــد و تـکـفـیــر

که قـرن بیـسـت و یـک قـرن فــنـون اسـت
نـگــنــجــد ذ کــر ا وصـا فــش به تـحــریــر 

بـشــــــر کــُــٌرات و ا قــمـــا ر جـهــا ن را
یـکـا یـک مــی کــنـــد با عـــلــم تسـخــیــر

زفـیـض عــلـــم یــلـدا غــرق نـور ا سـت
بـیـا بـنـگـــر بـه د نــیـــا فــــن تــنــو یـــر 

شـــب یــلـــد ا ی غــــو ر و کــشـــورم را 
بـرا بــر کـی کــنــــم با هـــنــــد و کـشـمـیــر

یـقــیــن بـر نــور مـعــنـی طـی تـوا ن کـــرد
رۀ صـــد ســا لـه را ا ز فـیـض تـکـبــیـــر

دریــن یـلـــد ا ی بـی پـهـــنــا خــد ا یــا !
عـنا یـت کـن به فــضــل خـو یــش تـأ ثـیــر 

چو مـو لا نـــا ی فــرخـا ری و بـــلـــخــــی
بـبـخـشـا یـی به احسـا ن حـســن تـقـــر یـــر

 

استاد فضل الحق فضل
چـغــچـــران دیار فــیـــروز کــوه غــور قـوس سا ل 1392 هـجــری شـمـســـی

ا یـن پارچه به ا ستـقـبـا ل شـعـــر زیـبـای شا عـر وا لا مـقـام وسخـنـســرای پـر آوازۀ کـشـور جنـاب محتـرم مولانا صـا حـب عـبــد ا لـکـبـیــر فـرخاری زیـر عـنـوان ( شــب یـلـــد ا ) ســروده شــد ه ا ســـت.