آرشیف

2015-6-22

رستم پیمان

شــــام نــامــــه

شها! روز شام شد
خورشید نور تمام شد
واقیعات روز گذشت 
همه و همه کلام شد
 
بین به عقب خویش
ظالم بودی یا درویش
گذشتی ز کنار کیها
 سلام زدی یا نیش
 
حالا که وقت نام نام است
بین چی حلال و چی حرام است
حلال و حرام گذشت میگذرد 
خوشا به حال که نیکنام است
 
شام تاریک ، اول تاریکها
گذرد سریع چون چابکها
فردا روز آید چون امروز
باز آید و باز گذرد تاریکها
 
آمدن و رفتن عادت است
عادت و کمال طبیعت است
خوشا به آنانیکه آمد و رفت
 نیک زیستند و حالا جنت است
 
شب آبستن بود شب آمدند
روز یا شب باشد، وقت رفتند
اخروی باش و دنیوی شو که گویا 
مرده هستی و ابدیست زیستند
 
 
11 . 11 . 87 ه ش کابل
 
رستم پیمان
 دانشجوی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل
www.andishaha.blogfa.com