آرشیف

2014-12-22

دوکتور نصیر ندا

شـــبهـا

سفــــر داریـم بــه شب هـــای سـیـــاهی             بــه امـیــد یـکـه بـــاز آیـــد پــگا هـــی

بــه خــلق مـــــا کنــد بــیــداد شــبـــها               نبـاشــد شـمع دلسـوز گـــر بخـوا هــی

خمــــوش اند بلبــلان در تـیــرۀ شــب               کـنند جغـــدان بــه آنجــا پــادشــــا هــی

بـــدرنـد  وبـدزدنـد  در شــبـــانــگــاه                زغــوغــای ســگان بـاشـــد گــوا هــی

ز ظــــلم شب جـــرس فــــریـــاد دارد               کــه امشـب را نـبــا شــــد ختــم گاهـــی

به پای رهــروان زنجیــر شــبهــاست               ســکـون در زنــده گـــی داده تبــآهـــی

صــدای پــا اگــــــر آیــد زهــــر ســـو                زدزدان اسـت  ویـــا بــاشــد سـپاهــی

بــــه بسـتـنــد روز را در پـــردۀ شب               کــه تـا پــوشـنــد حقــائـق از نگاهــی

بــه پهنــای شــبــــان دزدان خــونخـوار              جـفــــارا پـیـش بــردنــد تــا تـــبـاهــی

کـنــنـد تصویــــر اوضــــا ع وطـن را               دهــنــد رنـگـش بــــه انــواع ملاهــی

بـه شب بــردنـد پــنـــاه خـویـش امـــا               بــنــــام روز هــــا دارنــد مــــباهـــی

بــه حـکم شـب بـبسـتنـد چـشـم مــردم               بـــه خــواب غــفـلـتش دادنـد راهــی

شهـان شب به عیش ونوش غـرق اند              بــه خـفـــا شـــان شب دادند کـلاهــی

شـــدیـم محـکـوم بـــه دوران جهـــالت             گــنـــاه خــلـق بــوده بــی گـنــــاهــی

نـدانیــم تــا بــه کـــی ؟ پـایــان پـذ یـرد             فغــان مــا رســید از مـــاه به ماهــی

اگـــر خـواهـیــم بــریـم بـنـیاد شـب را             بـه نـورعـلم وعـقـل بـایــد پــنـــاهــی

 

جنوری 2007  اسن آلمان