آرشیف

2015-11-11

سید معروف سیدی

شــعــــر سـفـیـــد

گرفتی جسم و جانم را به این آسانی
زدی پشت پایت و رفتی…
تو عذاب وجدان را ندیدی یانه شنیدی؟ !
ندانستی که آخر، هم سوال است و هم جوابست…
کشیدی کارد بر گلویم شاهرگ و گردن
بردی چنار و سرو را سر قطع کردی تو،
هزاران خانه را بر ماتم نشاندی
لعنت بتو که این را هم روا داشتی. تو،
روان کردی اشک یتیمان را…

سیدی 1394/8/19