آرشیف

2015-1-3

محمد صفر حقانی

شــعـر بیاد وطــــــــــــــن

دوبـــاره فـیـــرهـــاوان و تــفــنــگ شـد
گـمـانـم ایـن وطــن مـیــدان جـنــگ شـد

گـرفـتـن جـان ایــن طـفـلک های افـغـان
ز شــر ظــالـمـــان در زیـر سـنـگ شـــد

کـجــا اســـت غـیـرتـت ای مـرد افـغـــان
وطـن در دسـت بـی دیـن وفـرهـنگ شــد

بــــدنــیــــا درس عــبـــــرت داده ای تـــو
ولـیــکـن دشـمـنـــت از تـــو زرنـگ شـد

نــدانــسـتی کـه دوست و دشـمنـت کـیست
هـمـــان روبـادی بـــر تـــو پـلــنـــگ شــد

تــعـصــــب دشـمـن دیـن اســت ومـیـهـن
ولی افـسوس که ایـن بر ما به چنگ شد

گــرفـتـــیــــم ســــود ســه ده از ایــنــــرا
هـــزاران کـس هـدف ایــن خـدنـگ شـد

وطــن ویـــران کـــردیــم و بـســوخـتـیـم
زخــون هـمـوطــن خـاکـش بـرنـگ شـد

شـکـسـتـی اسـتـعـمــار ســرخ روس را
اگــر بـا بـیــل و داس و یـا بـه سنگ شد

هــر آنـکــه چــشـم بـد بـیـنـی بـه ما کرد
خـطــربـــردر و دیـــوارش بــزنــگ شــد

اگـــرازغــرب وشـرق است این اهریمن
زخـلــق بـد شــان مــردم بــه تـنـگ شــد

بـه هــر نـــام گـــرفـتــن ایـــن وطـــن را
جـــوان و پـیـرطـفـلانـش بـه سـنـگ شـد

حــقــانـــی صـلـح مـیـخـواهــد وطــن دار
دیگربس است همه خسـتـه زجـنـگ شـد

 10‎/6/2011‎
محمدصفرحقانی
غور:محصل دردانشگاه کابل