آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

شــب شـعــر

 

شــبــی روشــــن بـسـا ن صُــبــح ا ســفـــر 
د ر آ ن پـیــد ا خــط مـشـکـیــن مـکـُــد ر

گــل روی عـــز یـــزا ن اســت شـگــوفـا ن 
د ر یــن مـحــضـــر بـســا ن مـا ه و ا خـتــر

شـــقـا یـق هـا ی نـــو رُسـتـه ا زیـن خـا ک
به ســـر د ا ر نـــد کـلاه و چـتــر و ا فــســر

ز فــیــض خــون گـلــرنــگ شــهــــیـــد ا ن 
ز مـیــن شــد لا له گـو ن ا ز پای و ا ز ســـر

شـبـی قــد ر اســت مـگـر کـز نـور مـعــنـی
فـروزا ن شــد جـهـا ن ا ز چـرخ ا خـضـــر

شــبـی کـا و مـی بـرد با ز لــف مـشـکــیــن
د ل ا هـــــل خـــــرد بـا نــو ر ا نــــو ر 

شـبـی مـمـلــو ز مـهــر و عـشـق و اخـلا ص
سـخـن ر خـشـنــده تــر ا ز د ُر و گــو هـــر

شــبــی رو شـــن به نـور عـشــق و ا مــیـــد
خـجــل ا ز حـســن ا و خـور شــیــد ا زهــــر

شــبــی پـــُر نــــور ا ز نــُـو ر تـــجـــلـــی
صـفــا بـخــش و لــطــیــف و ر وح پـــرور

شــبــی کـا نـجـــا ز هــــر جـا نــب پــیــا مـی 
ر ســیــد ی بـر مـُـشــا م جـا ن چـو ا ز فــــر 

ســخــنـــد ا نـا ن غـــوری کــــرد ه ا جـمـا ع
بـه یــا د غــــو ر یــــا ن د ا د گــــســـتــر

ز شـعـــر آ تـشــیــن شــــد ا نـجـــمـــن هــا 
مــز یـن هــمــچــنـا ن بـا نــو ر ا خـگــــر

ز فــیــض مـعــنــو ی ا نـد ر شــب شـعـــر
فــروزا ن ا ســت فــضــا ی با ز مـحــضــر

شـبـی فا ر غ ز جـهـــل و ظــلــم و بـیــد ا د
ز نــور مــعـــر فـــت گــســتــرده بــســتــر

چه مـی پـرســی ز یـُـمــن و بـر کــت ا و ؟
فـرو غــش بـر گـذ شــت ا ز چــرخ چـنــبــر

ز فــضـــل بـی حـسـا ب ذ ا ت بــیــچــو ن
غــز ل مـی بـا رد ا ز د یــوا ن و د فــتــر

ز شــعــــر د لـکــــش یـا را ن هــــمــــد ل
شـــده شــا دان قـــلـــوب زا ر و ا بــتـــر

نـــز و ل ر حــمــت حــق شـــد پــد یـــد ا ر
ز لـــطـــف و شــفــقـــت آ ن حـٌـی د ا و ر

یــقــیــن د ا ر م به ا حـســا ن مــحـــمــــد
شــهـــی ا قــلــیـــم د ل ســر د ا ر مـحـــشـر

شــفــا عــت مـیـکــنــد ا ز لـــطـــف بـســیـا ر 
گــــد ا ی ا ُ مـــتــش با شـــا ه یــکــســـر 

ز فــیـــض شـــا ه ا مـــا ن الله و آ ثـــم 
مـرا چــتــر سـعــا د ت هـــســت بــر ســـر

هــزا را ن را ز پــنـهـــا ن ا لـهــی ا ســت
نـهـــا ن د ر پــرد ۀ ا ســــرا ر مـُضــمـــر

فــضـا ی فــیــضــبا ر ش مــیــد هــد د ر س
به مـخــلـص د مـــبـــد م ا ز قـول رهــبــر

خــد ا را فــضـــل حـق فـــر یـا د ســـر ده
ز جـــور ظــا لـــــم فـــر عـــو ن مــنــظـــر

 

اوسـتـا د فـضــل الـحـق فـضـــل
چـغـچـــران دیـار فـیــروز کــوه غــور جوزای سال 1393 هـجـری شمـســی

 

ا یـن پا رچه به مـنـا سـبـت به راه اندازی شــب شــعـــر وبـیـان مـعـنـویـت آن ( زیر نام شـقایق های فـیـروزکـوه غـور) که به ا بتکار انـجـمـن ادبـی شـعـرا ونـویـسنـده گان وفـرهــنگــیـان ولایت غـور ، ریاسـت اطلاعات وفرهـنگ و هـمـکاری تـخـنـیـکــی وتـمـویل مصارف مالـی جامـعـۀ مـد نی ولایـت غـور در پارک شـهــر چغـچـران ( فـیـروزکـوه غـور) به اشـتـراک عـدۀ کـثـیـری از شعـرا ،نویـسـنـده گان ، اهـل خبـره ، فرهـنگـیا ن وشخصیت های برجسـتـه اهـل معارف جوانان ونوجوانان وشهـرونــدان شـریف ما طی مرا ســـم با شـکـوه بـرگـزار گردیده بود سـروده شـده اسـت.