آرشیف

2014-12-31

استاد عبدالغفار سوزن

شــاخـــــه ی گـــل

توشح است بنام هنرمند فقید کشور احمد ظاهر
به مناسبت سال – روزتولد آن مرحومی

 
 
ای شاخه ی امیـد فـــراوان کجـــا شــــدی
ای نوگل معطـــر بستـــان کجـــا شـــدی
 
حفظ است نام پاک تو در صفحه ی زمـان
از بزم پر نشــاط جــوانــان کجــا شــدی
 
مرگ تو ساخت کام همه پر شرنگ و تلخ
ای رونق سماط عزیـــزان کجـــا شـــدی
 
دل ها درون سینه کشــد نــوحــه از گــداز
ای شمع پر فروز گلستـــان کجـــا شـــدی
 
ظاهر تو رفتی و هنرت جـاودانــه مــانــد
با این هنر ز عرصه ی دوران کجا شـدی
 
ای زنده ساز محفل اربـاب ســوز و ســـاز
پیک نشاط بی خود و مستان کجــا شــدی
 
هردم زیاد فرقت تـو عقــده در گلـــوســت
آخر بگو که بی سر و سامان کجـا شــدی
 
رفتــی و اهـــل ذوق همــه داغـــدار شــــد
مرهم گذار زخم عزیــزان کجـــا شـــدی
 
رفتی و داغ بر دل "سوزن" گرفت جای
آزرده ام ز ظلمت هجران کجـــا شــــدی