آرشیف

2014-12-30

محمد داود پیمان غوری

شـعـــاع آفــتــــــــــــاب

 

آفتاب رول بسیار بزرگی در حیات انسانها و سایر موجودات حیه بازی مینماید اگربگوییم بدون آفتاب حیات ناممکن است حرف بجا گفته ایم ، شعاع آفتاب در نباتات سبب تولید گلوکوز و انرژی برای نباتات گردیده و انسانها و سایر حیوانات از نباتات منحیث منبع غذایی استفاده مینمایند. همینطور شعاع آفتاب دارای صدها فوایدی دیگر در حیات بوده اما اینکه شعاع آفتاب بالای جلد چه تاثیراتی دارد موضوعیست که دراینجاتشریح شده است.

 

آیا شعاع آفتاب دوست ویا دشمن جلد است؟ 
باید بگویم هردو ، زیرا وجود ما تا حدی ضرورت به مواجه شدن به شعاع آفتاب دارد ولی مواجه شدن به مدت طولانی و د وامدار عاری از عوارض شدید نخواهد بود.

اثرات سودمند از قرار گرفتن در معرض خورشید مختلف است نور آفتاب درجلد سبب تولید ویتامین دی Dمیگردد ، که بدون آن شخص به بیماری های استخوان مانند پوکی استخوان مصاب گردیده و استخوانهای بدن به آسانی معروض به کسر یا شکستگی میگردند.

همچنان شعاع آفتاب سبب جلوگیری از یک تعداد سرطانهای داخلی مانند سرطان سینه, پروستات ومثانه میگردد به همین صورت مواجه شدن به شعاع آفتاب نزد خانمهای مسن سبب بهبودی اعراضی ، که بعد از قطع عادت ماهوار بوجود مییاید میگردد و سبب بهبودی دردهای بطنی نزد خانمهای جوان که در هنگام عادت ماهوار بوجود مییاید میگردد.

در همین حال، تابش خورشید بالای جلد می تواند خالی از خطر نباشد و باعث سوختگی جلد ، چین و چروک جلدی و لکه های جلدی و حتی منجر به سرطان جلد گردد.

معروض شدن زیاد به شعاع آفتاب میتواند سبب آفتاب سوختگی گردیده که بشکل سرخ شدن جلد ,بوجود آمدن آبله ،احساس خارش و سوزش تظاهر مینماید هرقدر جلد سفید تر باشد به همان اندازه جلد مستعد به آفتاب سوختگی میباشد.
همچنان شعاع آفتاب عامل مهم در پیری زود رس جلد بوده و سبب چین و چروک جلدی، لکه های نصورای رنگ جلد که بنام لکه های پیری یاد میگردد و در جلد ، روی و عقب دستها بوجود مییاید، تغیر رنگ جلد به رنگ زرد، ضخیم شدن و درشت شدن جلد، برجسته شدن رگهای سطحی جلد که بشکل خطوط تارمانند سرخرنگ در جلد دیده میشود. 
پس چه باید کرد تا ازاثرات سودمند شعاع آفتاب مستفید گـــــــــردیده و از اثرات مضره آن در آمان بود؟
ــ کوشش کنید جلد تانرا تاحد ممکن ( خصوصآ بین ساعات 10 پیش از چاشت الی 4 عصر)از مواجه شدن به شعاع آفتاب محافظه نمایید.
ــ هرگاه بیرون از منزل باشید کوشش کنید جای سایه دار را انتخاب نمایید و از کلاه ،چطری و غیره اشیا که جلد تانرا در برابر شعاع افتاب محافظه نماید استفاده نماید.
ــ از ضــــــــــــد آفتاب ها یکه مطابق جلد تان باشد و با فکتور های محافظتی 15 الی 30 استفاده نمایید.
ــ اگر میخواستید گاهی آفتاب بگیرید کوشش کنید در حالتی قرار گیرید که جلد روی و دستان تان که بصورت نارمل مواجه به شعاع آفتاب میگردند. در معرض تابش شاع آفتاب قرار نگیرد و به مدت کوتاه آفتاب بگیرید.
هنگامی که در معرض تابش شعاع آفتاب قرار دارید از عینک های دودی استفاده نمایید

محمد داود (پیمان) 
محصل فارمسی در انستیتوت علوم صحی عالی جامی/کابل