آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

شـبـی چـون ا لـف شـهــر*…

شـبـی چـون ا لـف شـهــر یکـجـا نـشـستیم
بـه ذ کــر حــلـــقــــۀ مــو لا نـشـسـتــیــم

مــبــــٌرا ا ز تـــصـــٌـنــُـع یـا تــکــلـــُـف
بــه ســوی قـــبـــلــۀ دلـهـا نـشـستیــم

چـو مـجـنــون د ر حــریــم عـشـق و ا ُلـفـت
بـه یـا د طــُـــــٌـرۀ لـــیـــــلا نـشـسـتــیــم

به یـا د طـور و نـــور ذ وا لـــجـــــلا لــی
چــو مـوســی د ر بـر سـیـنـا نـشـسـتــیــم

به پـا س شــمـــس و مــولا نــا ی رو مــی
به شــــوق نـغـــمــۀ نـی هــا نـشـسـتــیــم

بـه یـا د پـیـــر بـسـطـا مــی و ا نـــصـــا ر
جـــد ا ز ا نــد یـشــۀ فــرد ا نـشـسـتــیــم

خـلـیـل آ سـا به عـشـق حـضـرت د و ســت
کــنـــا ر مــکـــه و بــطــحـــا نــشـسـتــیـــم

بـه سا ن حــضـــرت حــٌـلاج و عـــطــٌـا ر
بـه ذ کـــر خــا لــق یـکـــتــا نـشـسـتــیــم

بـه شــوق جــلّــوه هــا ی ذ ا ت بـیـچــون
بــه طــوف کـعــبـۀ د لــهـــا نـشـسـتــیــم

بـه حـُـــب آ یــۀ ا ســـری بـه عـــبــــد ه
بـه تـخـت مســجـــد ا قـصـا نـشـسـتــیــم

ز فـیـض ا نـبـســا ط روح و مــعـــنــی
د مــی د ر ســا یـۀ طـو بــا نـشـسـتــیــم

بـه یـا د مــُصــطـــفــی و چــا ر یــا رش
کـــنـــا ر صــخـــر ۀ حـُــَـرا نـشـسـتــیــم

پــی کـســب فـیــوض عـلــم و عــر فــا ن
چو خضـر ا نـد ر د ل صـحـرا نـشـسـتــیــم

سـعــــیـــــد ی هــمـــرۀ آ قــا رســو لــی
تـنی چـنــد ی د یـگــر بـا مـا نـشـسـتــیــم

اسـیــری و حــریـق و فــضــل و وا فـــی*
پـی بـــزد ود ن غـــــم هـــا نـشـسـتــیــم

ز شـعــر هــجــری و عــطــا ر و حــا فـظ 
بـــرا ی جـــلـــــو ۀ مــعـــنــــا نـشـسـتــیــم

بـه یـا د و ذ کــــر مــو لا ی مُـحـــبـــا ن
به عــر ف مـــرد م د ا نــا نـشـسـتــیــم

خــد ا یا ! خـود به فــضــل بی مـثـا لــت
بـبـخــشـا یــم ، ا گـر بـیــجـا نـشـسـتــیــم

 

استاد فضل الحق فضل 
چـغــچــران دیـار فـیــروز کــوه غــور عقرب سا ل1392 هـجــری شـمـســـی
این پارچه به احترام سروده زیبای محترم حاجی نورعلی اسیری زیر عنوان شبی با دوستان … که در وصـف شـب شعــری که به مناسبت چاپ نخستین نسخۀ کتاب غزلیات هجری ساغری که توسط بنیاد جهانـداران غوری زیور چاپ یافته بود و مقام والای عـرفا نی وفـیـوض معنوی آ ن شـب سـروده بـودنـد ؛ چنان مرا تحت تأ ثیر برد وهک وپک کرد که سر را از پا نمیدانستم ودر دنیای تحیر وشگفـت غرق شده بودم ودر چنین حالت روانی نا گهان زبان قلم اندکی باز شد وهمان بود که افکار گسسته به حرکت آمد ومن را به دنیای دیگر وعالم رویا یی دیگر فرو برد و وبا عث شـد تا این مالیخولیا را که حاصل این وضعیت شگفت انگیزم بود به نـظـــم در آورم . خداوند این حالت را همیشه نصیبم نماید تا از برکت آنها فیض ها ولذتهای معنوی لازمه را به لطف دوستان نصیب شوم . آمین یا رب العا لمـین!
 

* اشاره به بزرگی لیته الـقـدر اسـت.

* اشاره به الحاج منشـی محمد اسما عیل خان کاسی است که یک تن از فرهنگیان فرهیخته وصوفیان طریقۀ عالیه نقشـبـنـدی است که نمونه های فراوان ا زا شعـار شعرای متقدم را شکل محیرالعقول در حافظه دارد وفی البدیهه در وقت ضرورت از بر میخواند. دیدن خط های زیبای نستعلیق ساده وشکسته اش انسانرا واله وشیدای خود میسازد ؛ جناب ایشان که به نام حاجی منشی نیز شهرت دارد در آن محفـل شب شعر نقل محفل ما بود . انشاء الله به شرط حیات نمونه های از خط شکستۀ نستعلیقش را همرا ه با عکس های ازین صوفی زیبا بیان به شما خواهم فرستاد.