آرشیف

2014-12-27

حاجی نـور عـلی اسیـری

شـبــی با دوستان هـمـدل

شــبــی با دوسـتـا ن یـکـجـا نـشـســتــیـــم
جـدا ا ز رنج وا ز غـمـهـــا نـشـســتــیـــم

کـمــر مــردانه د ر خــد مـت بـبـســـتـیــم
لـبـی خــنــد ا ن چو گل آنجـا نـشـســتــیـــم

حـریـق و فــضــل و مـولا نـا سـعـــیـــد ی
بـه د و ر وا فــــی کا کا نـشـســتــیـــم

رسـولـی و ا سـیـر ی جـمــلــه بـا هــــم
د ل فـا رغ ز مـحـنـت هــا نـشـســتــیـــم

به پای صحـبـت ا سـتـا د خـُوش خـُـلـق
به فــضــل خا لــق یـکـتـا نـشـســتــیـــم

گـر فــتـیـــم فـیـض هـا ی مـعـنــوی را
به ا وج عــزت مـعــنــا نـشـســتــیـــم

سـپـرد یـم گــوش جا ن سـوی سـعــیـــدی
به نـزد ش وا له و شـیـد ا نـشـســتــیـــم

گـهــر بـا را ن کـــلا م بی نـظـیـرش
چو شـمـع د ر حـلـقـۀ مولا نـشـسـتــیـــم

مـشا م جا ن مـعـطـر ا ز حـریـق ا ســت
بـری ا ز غــصــۀ د نـیــا نـشـســتــیـــم

د رون سـیـنـه ا ش دریا ی عـشـق اســت
بـه شـوق با ده و صـهـبـا نـشـســتــیـــم

دریـن د ریا ی بی پـهـنـا ی تـوحـــیــــد
کـــنـــا ر لــبـــۀ د ریـا نـشـســتــیـــم

هـمـه مـفـتـون فـیـض عـلــم وعـرفـا ن
به یـمـنـش تا د ل شـبـهــا نـشـســتــیـــم

اسـیــری شا کـر ا ست از حی بـیـچـون
که بـودیـم زنــده با آنـهــا نـشـســتــیـــم

حا جــی نـور عـلــی ا سـیــری 
چـغـچــران عـقــرب سا ل 1392 هـجـری شـمـســی

ایـن پارچه به مـنـا سـبـت شـب شـعــری که در مـحـفـل ادبی که به مناسبت چاپ کتاب غزلیات مرحوم شـیـر مـحـمــد هـجـری سـا غـری (که شاعری وارسته ومردمی بتود ومردم ا و را بسیار دوست داشتند ) بـرگزار گردیده بود ودر آن جمعـی کـثـیـری از فرهنگیان حضـور بهـــم رسـا نـیـده بودند سـروده شــده است.