آرشیف

2015-1-14

صلاح الدین عزیزی

شـبـــــانــگـــــــــــه

شبانگه برف بربـــــــستان برآشفت
بناي غيرت آزادهگان خــــــــــفت

زمستان شد نه شـــوري ،نه نوائي
نه بلبل گشت با ز با يا سمن جفت

نه بستاني كه يكدم غم ســـــــــتاند
نه باغي كافرينـــش رادهد  مـــفت

نه بوئي ازرياحــــــين نز شقايــق
نه ياقوتي صـــباازنســـترن سفت

نه باغي كاند ليبي درســــــــــحرگاه
زدرد خويشــــــــــــتن با شاخ ميگفت

عزيزي عادت گردون چنين است
پديد آورد هم يكباره گي رفت