آرشیف

2014-12-6

الحاج عبدالشکور دهزاد

شعر

چـلـچـراغ محـفــل دلـهــاسـت شـعــر
نـــور بـاران تـجـــلی هـاسـت شـعــر
 
هـمــدم نـیـکــوی صـبــح زنــده گــی
راز دل در عــالـم رویـــاســت شـعـر
 
از لـطــافــت جـای او در سـیـنـه هـا
مهــد پــر مهــر ظـرافـتـهـاسـت شعر
 
شـور آهـنـگـش بــود بــس دلـنـشـین
قـلـبـهــای خـسـتـه راآواســت شـعــر
 
راز  دار  نـــــــالـــــــــه  و  آواز  دل
مـونـس هـجـر شــب یـلـداسـت شـعـر
 
بــا تــلالــویـی چـــو مــرواریــد نــاب
بی بدیل وخوب وبی هـمـتـاست شـعـر
 
در گـلـسـتــان قـشــنـگ زنــــده گـــی
ارغــوانی لالــهء صحــراسـت شـعـر
 
تـــا بــگـــویـــد قــصــهء درد فــــراق
بـا گـداز وسـوز نی هـمـراسـت شـعـر
 
تـــا کــــنـــد تــرســـیـم  درد  روزگــار
بـــا زبــان واضـح وگــویـاسـت شـعـر
 
تـــا بــیــاسـایـی بــه بــال خــامـه اش
از لـطـافـت زخـرف و دیـبـاسـت شعـر
 
تـــا زدایـــد غـم ز لــوح سیـــنـه هـــا
مـحـفــل آرای دل شـبـهــاسـت شـعــر
 
تــا سخــن بـاشــد چـو دریـا بـیـکران
مــوج طـوفـانـی آن دریـاسـت شـعــر
 
زیـــور شـعـــرســت وزن وقــافــیــه
زیـن دوتـابـارنـگ وبـامـعـناست شعر
 
حـسـرتــا (دهـــزاد) کــز طـرزنــویــن
نـاتـراش وزشـت ونـا زیـبـاسـت شـعـر