آرشیف

2019-1-16

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

شعر و ادب در فیروزکوه تا هنوز که هنوز است رونق بازار دارد.

آری رونق بازار بدان معنی که همه ساله یک و دو بار از طرف مقام ولایت غور، آقای خاضع، شعرا و نویسندگان فراخوانده میشوند و از طرف ایشان رسماً شب شعر برگزار میگردد خوان پهن مینمایند، طیف وسیعی از شعرا و نویسندگان حضور پیدا مینمایند و اشعار شان را مطرح مینمایند، مورد نوازش و بدرقه حاضرین در محفل قرار میگیرند.
این بدان معنی است که حکومت محلی مان توجه عمیقی شان را در این عرصه مبذول میدارند، در هر خانه ی از فیروزکوه در تاقچه هاش قرآن کریم، دیوان حافظ و در یک تعداد از خانواده ها کلیات شمس تبریزی جلوه گری مینماید.
یک خبر دیگر حاکی از آن است که می گویند شهر فیروزکوه از چهار سوق ها شکل گرفته است، چهار سوق منار جام در مرکز شهر اخذ موقعیت نموده، اخبار و شایعاتاز دیگر چهار سوق ها را جمع آوری مینماید و نخست ارزیابی و پروسس می گردد و بعداً به دسترس دیگر خبر رسانی های چهار سوق های مهم چون چهارسوق غرجستان، چهارسوق هرات و دیگر چهارسوق ها قرار میگیرند و به مجرد رسیدن به چهارسوق ها انفجار مینمایند؛ دود و غبارش شهر را فرا میگیرد و پارچه هاش بطرف مثلث حاکم مسیر می گیرند. مثلث حاکم در راس مقام محترم ولایت غور، ضلع دیگرش ریاست محترم امنیت ملی و ضلع سومش قوماندانی محترم امنیه غور، مثلث حاکم در این روز ها تصامیم مهم اخذ فرمودند و به عمل پیاده اش کرده اند که همانا واپس گیری خواجگان از چنگ طالب های محترم محلی غور بود.

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی