آرشیف

2020-8-15

نظیر ظفر

شعر من

شعر مــــــن درد هر وطندار است
درد یک ملــــــــــــت گرفتار است

هر پــــیامــــــش بــــــیانگر بیداد
حاکی از حا کمـــــــان جبار است

گر در آن نیست بیت شیرین یی
تلخ کامی ز طبــــع غمبار است

ترش رویم اگر چــــو زاهد شهر
از غم و غصه دل به آچار است

درد دل های جانــــــــــگداز یتیم
همه با ضـــجه های بسیار است

سنگهای وطـــــــــــن کند گریان
با نوان تا به ظلم سنگسار است

قتــــــل ها زیر نعـــــرهِ تکبــــــیر
پیــــش چـــــشم خدای قهار است

تو مپــــندار شــــعر بهر غم است
غم ما منعـــــکس در اشعار است
 

 نوشته نذیر ظفر