آرشیف

2014-12-30

راشد انصاری

شعر طنز: لازم است

گر چه گاهی داد و بیداد و نفس کٍش لازم است
در فـضای دیــپلماسی لیـک نـرمـش لازم است

دشمنان را می توان با جمله ای خر کرد و رفت
این بــدان معنا نمی باشد که سازش لازم است

هم چماق آن جا به کار آید برادر ، هم هویج
در سیاست گاه دعوا ، گاه خــواهش لازم است

حمله و فحش و شکر خوردم! سـه شکل صحبت است
نزد عاقل هر یک از این ها به وقتٍش لازم است!

جای خنــجر می شود با پنبه هم سر را برید
منتها قــدری درین احــوال کُرنـش لازم است

در مســیر زنـدگی یـک عمــر رفـتی مستـقیم
بـر دو راهی چون رسیـدی گاه چرخش لازم است

در خصــوص انتخاب ِ هــر مـدیری بـعد ازین
علـم و دانش جای خود، قطعا سفارش لازم است!

قصد ِ حیف و میل بیت المال اگر داری ، بدان
پـیش از آن ترتـیب ِ انـواع همایـش لازم است

فـرق دارد پـول مـا و پـول آمـریکا ، ولی
مـوقع بـستن برای هـر دو تـا کٍـش لازم است!

جان مطلـب: پول زایـی آن قدَرها سـخت نیست
بیـن مـردم دایمـا ایـجاد چـالـش لازم اسـت

گـر چه می باشد بهشتی میـوه اش ، امـا یقین
در جهـنم گـاه گـاهی نـیز کشـمش لازم اسـت!

زن نـباید در خـیابان جلـوه گـر ظاهـر شود
منتـها در خانـه پیش ِ شـوهـرش مٍش لازم است!

اول مهـر اسـت و طفـلم بـی قـراری می کند
گه گــداری مهـربانی جـای خط کـش لازم است

راشدانصاری – ایران