آرشیف

2015-1-24

تورن احمدضیاء سالنگی

شعر راجـــــــع به روز مادر

 

حــرمــت مـــادر در آیئن خــدا است
«««:»»»
پــــای بوسش رسم در دین خـدااست
«««:»»»
صبح معشر چون برارم سر زخواب
«««:»»»
دامــــــــن مــــادر بگیرم با شـــــتاب
«««:»»»
ســــایه جــــویم درپــــــــناه مـــــادرم
«««:»»»
تـــــا نســـــــوزد آفـــتاب محشــــــرم
«««:»»»
روز مادر برتمام مادران مسلمان مبارک باد

بااحترام 
تورن احمدضیاءسالنگی
25/3/1392