آرشیف

2016-2-16

گل احمد محمدی

شعر در مورد زن
شعر در مورد زن
 
یک دهان خواهم به پهنای فلک          
                               تابگویم وصف زن را یک به یک
زن مگو دریای راز مرد هاست                 
                             مرجع رازو نیازو دردهاست
زن چه باشد آشنایی ناشناس          
                            هرزمان پیداشود در یک لباس
یک زمان گردد نکوتر از ملک                
                            پا گذارد از بلندی بر فلک
می شون کان وفا، کانون مهر             
                           قلب او رخشان تر از قلب سپهر
همچو گل شاداب و خوشرومی شود   
                          چشم خاموشش سخن گومی شود
گر بخواهد زن، به توجان می دهد      
                          هرچه می خواهد دلت، آن می دهد
وای از آن وقتی که زن پستی کند          
                         باده پستی خورد مستی کند
اندر آن دم می شود دریای قهر           
                          می چکاند در گلوی مرد، زهر
سخت اندر حیرتم کاین جنس زن        
                           گه فرشته باشد و گه اهرمن
گر بگویم او فرشته نیست ؟ هست        
                         باملک خونش سرشته نیست؟ هست
وربگوبم دیو سیرت هست؟ نیست        
                           یا وجود بی بصیرت هست؟ نیست
من که حیرانم از این جنس دوپا        
                           در تحیر مانده ام واحیرتا
!

گل احمد محمدی 
16/2/2016