X

آرشیف

شعر دریاها

دامــن هـمــســایـگان از آب مـا گلـزار شد
هرطرف جاری ازان صدجوچه و انهارشد

درشمال ودرجنوب و شرق وغرب کشورم
آب شـیـریــن بهـتـر از گنجـیـنـۀ ابحـار شد

«ریگ آمو و درشتی های او درزیر پای»
اطلس رزبفـت و درّ و گـوهـر شـهـوار شد

ساز هیرمند و هریرودم دهد شور و نشاط
رقـص امـواج کهــن دنـبـوره و دوتـار شد

شعـر دریاهـای ما شـه فـرد فـردا می شود
مـوج مـوج آن غـزل، مجموعـۀ اشعار شد

از شیوع جنگ و بحران وطن در قرن ها
کـشـتـزار و بـاغ میهـــن جــایگاه خـار شد

شـرم بـر حکّام خایـن باد در طـول قـرون
فـرش اسـتعـمار روی گـنج ما همـوار شد

اژدهــای حـافــظ گنجـیـنـه ها را کُـشـتـنـد
بـر ســر گـنـج وطـن بیگانـه آمـد مار شد

سـاغـر آب وطـن مسـتی دهـد با دیگـران
بهـر مـا فـتـوای قتـل و درّه و تـلـوار شد

خشک می گردد اتک بی آب دریاهای ما
تحـفـۀ همسـایـه بر ما موشکِ  اشرار شد

خون می جوشـد زخاک میهنم برجای آب
خـانـۀ امـن وطــن ویـرانـســرای نـار شد

فرصت رشد و ترقی در وطن برباد رفت
روزگار انـتـحـار و عـقـده و کـشـتـار شد

نیست دلسوزی برای آب و خاک کشورم
نـوکـر بـیـگان بـر مـا حـاکـم و بادار شد

حــقِ آب مـا بـه طـبـق اصل قـانـون ملل
آشــکارا در حضـور مـردم هـشـیـار شد

8/7/2017

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.