آرشیف

2015-1-1

خلیفه ملا حیدر

شعر بـــه والی جدید غـــــــــور

بنام خداوند بخشنده ومهربان

 
شـکـر ســـازم خــالـــق ارض وســمــاَ
شـد هـمـیـــن ســـردار  مـارارهــنـمــاُ
 
شــکــر  ســــازم  خــــالـــــق رب ودود
خــدمـــت  خــلــق  خـــداونــد  نـمــوده
 
شــکـــر ســـازم خــالــق اسـت بـنـیـــاز
جـمــلــگــی  بــا پـیــش تــو انـد نـیــاز
 
شــکـــر  ســازم  بـا مـحـمـد مصـطـفـی 
آن شـفــیــــع  مــا بــــود  روز جـــــزا
 
شــکـــر ســـازم خــالــــق ذاوالــمـنــن
تـــرزبــــان  گـردد هـمــه ســوی بدن
 
شـکــر احـســان  تـو مـــارا شـــد  دوآ
خــود بــرایــم  کـرده  لـطــف وعــطـاء
 
شــکــر ســـازم  مـــن  بـه نـزد کبـر یا
تـــو دری رحــمـت  بـروی مـا کـشـــا
 
شـکــر ســازم  کـبـریــارا صـد هــــزار
نــالــه  ســـازم  مـن بـنـزدش بـاربــار
 
چـــون  قـبــول  گــردد بـدرگـاهـت  دعا
هــم  بـــروی چــار یــار مـصـطــفـــی
 
شکـر  این شاه یوسفی  را  روز وشب
چــون دهــد تـوفـیـــق  تـرا خـلــق رب
 
بــاز بـــروی حـضِـرت  خــیـــر الـبـشــر
مــن  دعــا گـوی  شـمـا بـا چـشـم تـر
 
گـوهـری از نسل  تاج  محمد خان غور
روشـنــاس اســت بــا چــشـمــان کــور
 
نـــام ایـــن ســــردار  عـبــــدالله  بــــود
خــــــادم  دیــــن  رســـــول الله  بــــــود