آرشیف

2020-3-28

رفعت حسینی

شعرهای چتیات!!

آیا آدم خِردمند ،مفهوم ومعنای این بیت «لسان الغیب!!!» حافظ (بزرگ!!!)را،بغیرازچتیات،چیزی دیگر گفته میتواند؟:

تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی

گوش نا محرم نباشد جای پیغام سروش

حافظ

..

بایدوقت ووقت هایت راضایع کنی ومعانی

آشنا

پرده

رمز

نامحرم

پیغام

سروش

را بیابی وسپس وقتت را زیادترضایع کنی که مثلن عطار یا سنایی یا جلال الدین بلخی وسایرشاعران درمورد واژه های بالا چی چیز ها گفته اند ؟

وبالاخره چی بدست می آوری ؟

چقدرفکرت روشن می شود ؟

واین باصطلاح آگاهی! چی دردت را دوا میکند؟؟؟؟؟

هرقدر،آن خردمندجان بکـَند وازدریچه های گوناگون بشمول صوفیگری وعرفان اسلامی ، پُف های فراوان ،روانهءهوا نماید، بجز[چتیات کامل!] چیزی دیگرنخواهد بود.

چنین است برداشت واعتقاد! خاک! نگارندهء این کلمه ها.

زندگی آدمهای جغرافیای لسان پارسی، باچنین چتیات هاواندیشیدن درپیرامون چنین چتیات ها، ازسده هابدینسو،<هدر> رفته است. بدل به یک یاوهء ننگین شده است.

«حاصل» این بیت های بیخی تهی وبی معنی،دردرازای سدهاسال، چی وچی ها بوده است درحوزه جغرافیای شعرپارسی!؟

واین شعرهای چتیات ،به حل نمودن کدام مشکل فکری فردی یا اجتماعی یا میهنی، یاری ومساعدت نموده است ؟!

*

بایسته است بنگارم که بیش ازپنج دهه میشودکه حافظ و{کتابها} درپیرامون وی وپیرمغان راخوانده ام.