آرشیف

2014-12-11

غلام دستگیر خرسند سیبکی

شصت سالگی

رسـیــده عـمــر مـن بـا شــصـــت یــارب
جـــــوانــــی ام بـشـــــد از دســت یــارب
 
بـغـفـلــت و گـنـــاه عـمــــرم تـبــــاه شــد
زعـصـیـــانــــم خـــجــــل پــســـــت یارب
 
غـــــــرور مـســتـــی و ذوق جــــوانـــی
دری طـــاعــــت بــــرویــــم بــــت یـارب
 
طـــمـــع آز حـــــرص کـــــــار دنـــیــــــا
هـمـــه بـــا مــن شـــده پـیــوسـت یـارب
 
زدم دف خــــوانــــده ام بـیـــت وغـزل را
خوش و خوشحال و هم سر مست یارب
 
نـیــامـــد یــــاد مــــن از مـــرگ مـــردن
چو می خــواران و بـــودم مـست یــارب
 
کـنــــون لـــرزیــــدم و بـیــــدار گــشـتـم
مــرا هـــم مــرگ و مـردن هست یارب
 
روم روزی از ایــــن دنـیـــــا فــــانــــی
بـــه مـــوتــــر اجــــل در بــســت یـارب
 
نـمـــی دانـــــم شــقــــی ام یــا سـعـیـدم
بـــه تــحــریـــری روزی الـسـت یـارب
 
امــیــدم هـســـت از الـطــاف بــی حــد
بـبــخــشــی بــر مـــن دلـخـسـت یارب
 
مـنــی خــرســند را چاره دیگر نیست
امید برلطف و فـضـلــت هست یـارب

استاد غلام دستگیر "خرسند سیبکی"
از تیوره ولایت غور
13/ 12 /1391 هجری