X

آرشیف

ششم جدی سالروز اشغال نظامی افغانستان توسط اتحاد جماهیر اشتراکیه شوروی را تقبیح مینمائیم
دسامبر 28, 2015

mazizi

36 سال قبل از امروز،  زمانیکه جغد سیاه کودتای ثورسال 1357  بر برج وباروی کشور افغانستان  سرود مرگ میخواند ،وکشور افغانستان به  جهنم سوزنده ای توسط عمال کودتای ثور تبدیل شده بود و چیزی نمانده بود که ساز وبرگ  نظام کودتای ثور در هم فروریخته  و کودتا گران ثور در جهنمی که خود آتش آنرا افروخته بودند  کباب شوند ، برژنف رهبر حزب کمونیست اتحاد شوروی  برای نجات نوکران دست نشانده خویش در افغانستان دست به اقدام ناعاقبت اندیشانه اشغال نظامی افغانستان زد
اگر چه برژنف در زمینه این تصمیم شتاب زده با هیچ کشور ودوست دیگر خود در کشور های  کمونیستی جهان  که در آنوقت بر خطۀ بزرگی از قلمرو جهان حکومت میکردند،  مشوره نکرده  بود اما بدستور برژنف فقط سفیر کبیر روسیه در تهران در مورد ارسال قوای نظامی شوروی بافغانستان با شخص آقای خمینی  بمشوره پرداخته واز تصمیم برژنف اورا آگاه کرده بود ، آقای خمینی نه تنها این تجاوز آشکار روسیه را بیک کشور اسلامی وهمسایه خود محکوم نکرده وواکنش مناسب و  نارضائیتی خودرا نشان نداده بود بلکه گفته بود که  : « شما در افغانستان ممکن بمشکلاتی مواجه  شوید» »
بهر صورت برژنف تصمیم خود را عملی کرده وبا گسیل یکصد وپنجاه هزار ارتش سرخ  تا دندان مسلح ، خواست تا جلو سقوط کودتای ثور را بگیرد.
جنرالان شوروی در ششم جدی 1358  بمحض ورود بافغانستان حفیظ الله امین یکی با نیان واساس گذارن حزب دموکراتیک خلق را که بعد از خفه کردن نورمحمد تره کی (رهبر خلاق  ومعلم کبیر انقلاب ثور؟!)  که  بقدرت رسیده بود با فجیع ترین حالتی کشتند وحتی نعش اورا در بیابانها خوراک سگها وحیوانات وحشی نمودند
ببرک کارمل که در نوکری وغلامی روس از همه افراد حزب دموکاتیک خلق گوی سبقت را ربوده بود از طریق رادیوی تاجکستان بنام  رئیس جمهور افغانستان اعلامیه صادر کرد وسقوط حفیظالله امین  را بمردم تبریک گفت  وسپس قوای شوروی  اورا در داخل تانگهای روسی  از طریق بندر حیرتان وبا اسکورت هلی کوپترهای روسی  به شهر مزار وسپس با طیاره های روسی بکابل انتقال داده ودر ارگ کابل  جابجا کردند واورا رئیس جمهور افغانستان خطاب کردند  
روسها برای سرکو ب انقلاب اسلامی وقیام سرتاسر ملت افغانستان ، با استفاده از همان تاکتیکها وشگردهائیکه برای سرکوبی وقتل عام مسلمانها درکشور های اسلامی  آسیای میانه وکشور های مسلمان نشین قفقاز استفاده نمودند ؛  استفاده کرده وتا توانستند ،  نخبه های اجتماعی را اعم از  استادان دانشگاه ها – افسران مسلمان – بزرگان قوم وعلمای دین ومشایخ  وحتی صاحبان سرمایه وزمین داران بزرگ را از دم تیغ کشیدند
اما انقلاب اسلامی مردم افغانستان هر روز تا روز قبل آتش آن زبانه میکشید وفراگیر می شد
روسها با هر اقدام سیاسی ونظامی ایکه در افغانستان بکار بردند موفق نشدند تا انقلاب اسلامی ملت افغانستان را مهار کنند
تا اینکه با کشته شدن  بیش از بیس هزار نفراز افسران وسربازان خویش ومجروح شدن بیش از 50000 نفر بعد ازنه سال تلفات وخسارات بزرگ اقتصادی  ورسوائی بین المللی  در 26 دلوسال 1367 افغانستان را با شرمندگی ترک کرده ؛ واین شکست بزرگ  اتحاد شوروی سر آغاز شکست کمونیزم بین المللی وتجزیه کشوراتحاد جماهیر اشتراکیه شوروی (کشورشورا ها)  وآزادی کشورهای اسلامی آسیا میانه و ممالک قفقاز وتمام  کشور های اروپای شرقی و افرایقائی وامریکائ لاتین که درزیر سیطره  ونفوذ اتحاد شوروی  قرارداشتند گردید
وکشور بزرگ اتحاد شوروی که در  قسمت بزرگی از کرۀ زمین سلطه وحکمفرمائی داشت  تنها به کشور فداراتیوروسیه محدود گردید
 اتحاد شوروی با تصمیم خطر ناک واحمقانه برژنف وارسال نیروی نظامی بافغانستان سبب شد تا کشور افغانستان ویران ودومیلیون از اتباع افغانستان شهید وهفت میلیون آن بپاکستان وایران آواره ومهاجر شده وقسمت اعظم خاک افغانستان مانند سوریه امروزی بویرانه تبدیل شود
شوروی  از افغانستان با شکست ورسوائی عقب نشینی کرد وفرزندان خود را در افغانستان یتیم گذاشت ودیری نپائید که کلیم سیاه وچرکین ومندرس کودتای هفت ثور نیز از افغانستان جمع گردیده ونجیب بعنوان آخرین سلالۀ وابسته به شوروی در کابل به دار کشیده شد وطومار ننگین کوتای ثور برای همیش در هم پیچیده شد
مجاهدین بر خلاف کمونیستها وقتی بقدرت رسیدند از جرم وجنایت تمام کمونیستها چشم پوشی کرده وآنهارا عفو کردند وحتی یکنفر از کمونیستهارا اعدام نکردند در حالیکه کمونیستها بیش راز دو میلیون نفر را در افغانستان شهید وعامل بربادی وویرانی افغانستان گردیدند
 وتا امروز افغانستان در گیر نا امنی وبد بختی وفقر ودر بدری دست وپنجه نرم میکند 
اگر شوری تجزیه شد وکمونیزم بموزیم تاریخ سپرده شد وفرزندان برژنف اکثرا یتیم ماندند
ولی رنج وپریشانی ملت افغانستان همچنان پا برجا است ؛ نه حکومت جهادی بعد از کمونیستها ونه حکومت طالبان ساخته دست  غرب وپاکستان ونه هم حکومت  ساخته شده دست امریکا واروپا در بن توانسته اند  تا ویرانیها وخساراتی که برافغانستان از دست  کودتا چیان ثور واتحاد شوروی وارد شده است جبران کنند
 همه ساله سران حکومت افغانستان ومجاهدین با هم آهنگی کامل ملت افغان سالروز تجاوز شوروی بافغانستان را محکوم کرده وطی محافلی  خاطرات رشادتها ودلاور مردیهای مجاهدان را گرامی داشته واشغال نظامی  افغانستان توسط شوروی را محکوم میکردند
اما با دردودریغ که با توطئه های دشمنان اسلام ودشمنان آزادی وآبادی افغانستان روز تا روز ارج گذاری بمقام شهدا وتقددیر از کارنامه های مجاهدان  کم رنگ شده وحتی با شرم وخجالت که امسال از سالروز پیروز ی مجاهدان هم تجلیل رسمی بعمل نیامده وحتیسالروز  کودتای هفت ثور ووششم جدی سالروز اشغال نظامی افغانستان  توسط شوروی نیز تقبیح نشده است
ملت مسلمان ما ضمن اینکه اقدام وحشیانه نظامی اتحاد شوروی سابق  در افغانستان را  محکوم مینماید یقین دارد که این  روز سیاه ششم جدی روز سیاه در تاریخ افغانستان بحساب آمده وبعنوان لکۀ ننگ همیشگی  بر جبین ودامن کودتا جیان ثور نیز خواهد ماند  
ملت افغانستان همچنان تجاوز آشکار ولادیمیر پوتین میراث خوار برژنف  به سوریه وقتل عام ملت مسلمان سوریه را ذریعه بمباردمانهای وحشیانه  روسیه  وسایر مدافعان  بشار اسد  نیز محکوم می نماید
من از کمونیستها – ملحدین – اسلام ستیزها – وسکولاریستهای دین گریر ومسلمان ستیز ورقاصه ها وبدکاره های سیاسی  وسرناچیهای استعمار ونقاره چی های ماسکو واستعمارنوین  هیچ کله ندارم ولی ملت ما از کسانیکه با نام جهاد واز افتخارات جهاد واز برکت جهاد به اسم ورسم ونام نان رسیدند جدا آزرده خاطر میباشد زیرا اینها بر اهداف جهاد خیانت روا داشته وبر آرمان شهدا غدر نمودند
اینها فقط برای کسب امتیاز مادی ویا چوکی ومتاع زدو گذر دنیایئ تمام ارزشها ودست آورد های ملت کبیر افغانستان را بباد فنا دادند
من بصورت عاجل وفی البدیهه این رباعی را که وصف الحال این گونه مردم است سرودم
 

آنکه وقتی همه فریاد جهاد سر می داد
گاه بر سنگر وگاه بر سـر منبر می داد
دیدم امــروز  که آزادی وایمان خودش

بهر دولار به هر دشمن وکافر می داد

——————
والسلام وعلیکم ورحمة الله وبرکاته

عزیزی
ششم جدی سال 1394 هجری شمسی
ساعت 2:35
 مطابق به 2015-12-27 میلادی 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.