آرشیف

2015-1-12

عبد الحمید سروری

ششمین مین سـالگــــرد نشرات سايت جام غور

 
ششمین سالگرد سایت جام غورا قبل ازهمه به نا شر ومبتکر آن آقای قادر علم که باجرئت قابل تحسين و زحمات شباروزی براه انداخته اند از صميم قلب تبريک می گويم.
فکر می شود نام « غور» که معرف و ياد آور باشندگان سر زمين جبال عالم قديم است که زمانی کشور ما يکی از بخش های اساسی آن و يکی از کانون های تمدن بشری بود، يک انتخاب بجا بوده است. به نظر می رسد امروز نيز دفاع از هويت ملی و تاريخی کشور يکی اهداف اساسی اين سايت را تشکيل می دهد. افزون بر آن اعتقاد به آزادی، دموکراسی ، ترقی، عدالت اجتماعی و وحدت ملی که جوهر اصلی نشراتی اين سايترا     در شش سال گذشته به نمايش گذاشته است  
به عقيده بنده سايت«جام غور» در شش سال گذشته نقش شايسته را در روشن ساختن اذهان عده هموطنان که از نعمت انتر نت در خارج از کشور بهره مند اند،بازی نموده است. هر چند انتر نت عملاً درين مدت نسبت عوامل گوناگون کمتر در جامعه افغانستان شناخته شد اما با وجود آن به حيث يک واقعيت غير قابل انکار مبدل گرديده از ملاح تا تکنو کرات به نقش آن در زندگی اجتماعی پی می برند..
به نظرم به موازات گسترش شبکه انتر نت در کشور نقش سايت های انتر نت در زندگی اجتماعی افغانستان افزايش خواهد يافت و از جمله سايت جام غور با تعقيب مشی سالم و ملی اش که همين اکنون دوستداران زياد بيرون مرزی دارد هواخواهان داخلی آن نيز افزايش خواهد يافت.
افزون بر آن آرزو برده می شود که در آينده اين سايت به يکی از منابع مطالعات  معتبر برای افغانستان وحتا قلمرو تاريخی غور)) زادگاه هفت اختر(( مبدل شود.   
در اخير بنده بحيث يکی از  خواننده سايت «جام غور» که گرانبها ترين اوقات خويش را صرف مطالعه مقالات علمی و تحليلی نويسندگان محترم اين سايت نموده ام خرسندم که با فراست نظر و زحمات آقای قادرعلم  اين امکان برای بنده و همه خوانندگان عزيز ميسر شده است. . من اميد وارم آقای قادر علم در پيشبرد و گردانندگی اين سايت همچنان پا برجا بماند و در جهت غنا بخشيدن و جالب تر کردن آن بيش از پيش سعی و تلاش نمايند
 
به آرزوی موفقيت آقای قادرعلم

عبد الحمید سروری -برلین