آرشیف

2018-7-2

afrotan3141

شرط بندی روی آسپ مرده !

هرچند این حکایت رادر جایی دیگری ازاین قلم خوانده اید ویاهم خواهید خواند اما از اینکه اکنون مصداق عینی آن در پیرامون زندگی و جامعه ای که ما در آن زندگی میکنیم بوضؤح به مشاهده میرسد اینک بار دیگر آنرا برسم تکرار احسن خدمت شما عزیزان تقیم میکنم .حکایت است روزی سربازانی که مأمور بازرسی قاچاق و مواد منفجره بودند حین انجام وظیفه شان یکی از قاچاق برانی راکه از راه عبور میکرد توقف داد و در باره ماده ای  باروت مانندی که مرد قاچاقبر حمل میکرد از وی پرسیدند که این چیست ؟ و به کجا انتقال می دهی ؟ قاچاقبرکه آدم چتَاق وحاضر جوابی بود درپاسخ به سوال افسر پولیس گفت : قربان این زیره است !

ادامه مطلب در اینجا