آرشیف

2014-11-22

عصمت الله راغب

شخصیت سال 1392 آزادی شخصیست که باید آنرا شناخت!

انجینراحسان الله بیات؛شخصیت که مقام افتخاری سال 1392 آزادی، به آن بخشیده شد؛واین افتخار را اولاًبرای خودیشان، ثانیاًبرای ملت افغانستان مبارک بادعرضمیدارم.محترم بیات شخصیت است که دراین اواخر بیشترین خدمات رسانه ای را دربخش اطلاع رسانی، وکمکهای خیریه را برای مستحقین این مرزبوم رواداشته اند، بنابرین سالهای متمادی درپی شناخت این شخصیت شهره ونامدار بودم تا اندک معلومات را پیرامون جایگاه این غمخواروطن،دربین ملیونها کاپتالیست دیگردریابم. که خوشبختانه باکمک صدای آزادی اندک معلومات را چنین دریافتم که ذیلا باشما شریک مسیازم:
انجینراحسان الله بیات متولد شهرکابل است که ازصنف اول تاصنف دوازده هم را درلیسه استقلال به پایان رسانیده. وسپس وارد دانشگاه طبی کابل شد ومدتی را دراین رشته ادامه تحصیل داد وبنابه نابه سامانی های اوضاع کشور،نتوانست به دروس خویش درفاکولته طب درافغانستان ادامه دهد.وی به کشورپاکستان مهاجرشدوازپاکستان راه یی ایالات متحدۀ امریکا گردید،ودرآنجا تحصیلات خودرا به رشته انجینری آغازوسند فراغت را به درجه لیسانس ازرشته برق بدست آورد،بیات مدتی را مطابق به رشته خود به اشتغال پرداخته وسپس به تجارت روآورد، بنابه درک که ازاوضاع کشورخود افغانستان درعرصه تکنالوژی داشت،نخستین اقدامش این بود که شبکه افغان بیسم را باوصف وخیم بودن اوضاع امنیتی(همان وقت) درکشور،بازهم درزمینه همت گماشته،سرمایه گذاری کرد، که دراین بخش نسبت به همه پیش گام میباشد،بیات نه تنها شبکه افغان بیسم؛ بلکه شبکه خصوصی تلویزیونی ورادیو آریانا رانیز درعرصه مطبوعات تأسیس نموده ودرضمن نهادی خیریۀ رازیرنام «بنیادبیات» برای امداد رسانی درافغانستان هستی بخشید، که بیشترین کارش درافغانستان درپهلوی دیگرمساعدتها،متمرکزبابخشهای صحت بوده ودرحدود دوازده مرکزصیحی درسرتاسرکشورتکوین داد که دراین مراکز تاهنوز به تعداد یک ملیون مریض تداوی گردیده است،که این رقم خود بزرگترین خدمت درعرصه بهداشتی درکشورتلقی می شود،به روایت شخص خودش که میفزاید:بزرگترین عشق و آرزویشان خدمت گزاری به وطن اش افغانستان بوده و برنامه های خوبی امداد رسانی را درآیندۀ نزدیک روی دست دارد دراین عرصه نه تنها انجینربیات بلکه تمام فامیل آن عاشق خدمت به هموطنانش میباشد.بیات درعرصه سیاست نیز،یک،انسان سیاستمدارومدبرخوب شناخته شده است وآقای کرزی نیز سایۀ بال همایی خویش را درآن افگندوموصوفه را سناتورانتصابی برگزید که اکنون درسناء کشورمصروف خدمت است. بیات آدم خوشخوومشتاق به مطالعه است ،علی الخصوص بیشتری وقت خودرا وقف به موضوعات روزمیکند،که دراین بخش مطالعات وسیع داشته و دارد تاازطریق مطالعات،سوژه های یومی، اوضاع کشوررا درک نموده کمکهای خودرا مطابق به آن عیارسازد.انجینربیات متأهل بوده که دارای سه فرزند(سه دختر) می باشد. خانم وی فاطمه بیات همانطوریکه گفته شد،یکی ازخانمهای است که بیشترین میل مساعدت ومعونت به مردم افغانستان ازطریق بنیادبیات دارد. فاطمه بیات همسراحسان الله بیات دارای درجه تحصیلی دو ماستری دربخشی تعلیم وتربیه میباشد وفرزندانش نیزازحوزۀ تعلیم وتحصیل برخورداربوده که ازجمله دختربزرگش دارای درجه ماستردررشته روابط بین المللی،دخترمیانه اش لیسانس رشته علوم اجتماعی ودخترخوردش صنف نهم مکتب است.آقای بیات به موسیقی نیزعلاقه وافردارد که بیشترآهنگ های شیدا،ساربان،سرآهنگ و احمد ظاهررا استماع میکند.
اینکه چراشخصیت بیات را به شمابه معرفی گرفتم فقط دلیل است که خودم تاهنوزاین چهره را به گونه دیگری می شناختم.وقتی چنین اوصاف را درمورداین مرد شنیدم برایم خیلی جالب تمام شد بنابرین خواستم باشماهم شریک بسازم ودرضمن به گونه معلومات که شخصیت سال 1392 آزادیست عاری ازفایده نمی باشد.

 

با احترام عصمت الله "راغب"