آرشیف

2015-1-25

محمد سرور انوری غوری

شجــاعــــت و دلاوری

 
انسان شجیع  ، دلاور، و باغرور کس است که همیش متکی بنفس خویش بوده و متداوم با گرمی ها و سردی های روز گار دست و پنجه نرم مینماید و با افتخار و سر بلند زندگی میکند و این کار بشکل تصادفی میسر نمیشود بلکه همیشه از تاریخ آفرینان می آموزند و برایش افتخارات کمــــایی میکنند و در ضمن خود را آراسته میسازد و متکی بخود حرکت مینماید درین جا باید متذکر شد که شهامت، شجاعــت و دلاوری را از سلطان زنی آمـوخت که همــیش در مـــــــقابل همه نا بسامانی ها با اراده قوی واعظم متین، گامهای استوارعلیه دشمنانش مبارزه نمود و مـــــــرگ را ترجیع داد نسبت به تســلیمی اش به دشـــمن  بنآ هر حـــــرکت دلیرانه دل شیر میخواهد و آنرا باید داشت . چون در قـــــرن که زندگی مینــــــمایم وقت لشکر کشی ها نیست فقد لشکر مــــا منطق ، علـــــمیت ، قـــــلم و نفوذ صــــادقانه در بین مردم ما خواهد بود جنگ امروز را جنگ منطق باید گفت و جنگ صداقت و ایمانداری نه بز دلی ،ترس ، دشنام دادن  و حرکات کور کورانه و غیر نطقی هر وظیفه که داریم بحسن صورت و با جراات انجام دادن است . چون ما آماده گی برای بزرگ داشت از یاد بود سلطان رضیه قرار داریم این حرف به معنی این خواهد بود که به جهانیان فهمانده شود که تقریبآ هشت صد سال قبل زن مسلمان افغان چگونه امپراطوری داشته و آنرا اداره میــــنموده و  استعداد و لیـــاقت سلطان تا کدام اندازه قوی بوده .و امروز نواده های(نواسه های) آن از گــــرسنگی میمیرند حتی دست رسی به یک لقمه نان خشک هم ندارند جمع دیگر مسایل .بـــنآ آرزوی بنده از مسولین مقام محترم ولایت وکـــــلای محترم و غیره دوست ها این است که در راستای نجات مردم ار بد بختی که در طــــول سالهای متمادی دامن گیر شان بوده همکار و متحد شوند تا اقلا مردم را ار گرسنگی و مرگ تدریجی نجات بدهند . شجاعانه باید رزمید تا حقوق خویش را منطقی طبق قانون بدست آورد .
 
با عرص حرمت
محمد سرور انوری غوری