آرشیف

2014-12-12

نبی ساقی

شباهت

من و کرزی از این جهت خیلی شبیه همیم
من یک طرفه عاشق می شوم
او یک طرفه صلح می کند!
ما هردو چشمان خویش را
آشکارا به روی حقیقت بسته ایم
وگرنه فیلسوف بزرگ!! ، صدیق افغان 
بیست سال پیش 
کشف کرده بود که 
از یک دست هیچگاه صدا برنمی آید!!

کوالالامپور
11 مهر 91