آرشیف

2015-1-14

نعیم شریفی

شاه راه مـــرکــــــــزی کشور‎

شاه راه مرکزی کشور‎

 

روز پنجشنبهء هفته گذشته غرض انجام یک ماموریت رسمی به منطقهء الله یار سفرکرده بودم ، در مسیر راه به وسایط وکار گران یک شرکت راهسازی برخوردم که مشغول کار بر روی شاه راه مرکزی افغانستان درآن منطقه بودند، خوشحال شدم. بعد از پرس وپال دریافتم که وزارت محترم فواید خاصه بدیجهء ترمیم 11 کیلومتر سرک خامه را دران مسیر سخاوت نموده، که از قضای کردگار و نامردی روزگار، شرکتی که نامش را نمیدانم ومتعلق به قومای اخته خانه میباشد برنده کار آن پروژهء ریشخندی شده بود، وقتی متوجه شدم دیدم کارگرانش که تحت نظارت وسرپرستی نمایندهء خاص شرکت کار میکردند، بجای ریگ وجغل، خاک سیاه را از کنار جاده برگرفته و بر روی جاده میما لیدند؛ از فردای همان روز که جمعه باشد برگشتم؛ باور کنیددوستان! دیدم که جادهء ترمیم شده در عرض یک روز خراب شده و بیشتر از قبل بر سرو روی مسافرین خاک باد میکند. 
با خودم گفتم: ایکا ش این ولایت هم مسؤلین مسؤلیت شناسی میداشت ویا حد اقل ادارهء فواید خاصه کدام نمایندهء چلاقی هم که شده بود میداشت تا شاید یکبار، ازکار آن شرکت بی انصاف باز دید مینمودند، که ممکن اگر اندک هم بود بهتر کار میشد. 
من که بیشتر کاری از دستم ساخته نبود، خداکند بتوانسته باشم از طریق نشر این مطلب کمی از مسؤلیت خود را ادا کرده باشم