آرشیف

2020-4-15

رفعت حسینی

شاهکار

ستاره،از شب من

                  زدلتنگی

                       تیزمیگذرد

وانتظاروسکوت

             زهمدگرهراسان اند.

 

***

 

سیاه مشقِ دوابرووتارهای گیسویت

چه شاهکارِشگفتیست

ـــ کسی تراگفته؟

        عزیزترزهمیشه!

 

***

 

سخن زدنِ مستِ مرا

                        گاهگاه

                                می فهمی ؟

 

 

زهمرهیّ پاییز،غصه هادارم

دلم شده که براندیشه ات بنگارم:

سیاه مشقِ تو

        آیین نامهءپندارهای منست

و می دانم

بهارِبوسهءتو

             هیچگه

                 آمدنی نیست.

 

برلین

دوهزاروسیزده

//