آرشیف

2017-11-29

شاهراه یک ولایت یعنی شاهرگ یک پیکر

هدف از احداث شاهراه در بین یک ولایت و یا دربین چندین ولایت وصل کردن مردم به یکدیگر و ایجاد سهولت برای ساکنان همان مناطق  است. شاهراه که در آینده از بین ولایت غور میگذرد باید اول مردم غور را بهم وصل کند و بعد غور را به ولایات همجوارتا پایتخت.
از آنجائیکه زمزمه های وجود دارد تا شاهراه غور هرات  ضمن یک معامله به یک جاده  کوچک وصل کننده هرات  فیروزکوه از یک گوشه فرعی و مناطق تحت حاکمیت طالبان عبور داده شود مراتب ذیل را به سمع دوستان میرسانیم.
حرکت راه و روشنی عملا نماد اتحاد و وحدت همه غوری ها بود و هست و مطالبات آن باید ملی و پیامد تظاهرات و تحصن باید پاسخگوی نیاز همه غوری ها باشد.
کج کردن مسیر شاهراه از مسیر اصلی آن که عبور از بین ولسوالی های دولینه، شهرک و تولک است به مفهوم کج کردن قامت استوار و مستقیم وحدت مردم غور است.
شاهراه که از غور میگذرد حتی الوسع عام المنفعة باشد. و این پروژه وقتی عام المنفعة  پنداشته میشود که مسیر عبورش لعل و سرجنگلدولت یارفیروزکوهدولینهشهرکتولک وسپس به هرات وصل گردد به این تر تیب حدود 400000 چهار صد هزار نفوس ازین پروژه عام المنفعة استفاده میکنند. تلاش برای محروم سازی 400000 نفر از مزایای شاهراه کاملاً غیر منصفانه، تبعیض آمیز و نا عادلان است.
تلاش بخاطر کج کردن شاهراه غور به سمت درۀ جام به مفهوم تلاش بخاطر دادن امتیاز به مخالفین دولت است. چون حکومت درقسمت زیادی از آن مسیر تسلط ندارد و مکلف است بخاطر تامین امنیت به مخالفین امتیاز بدهد و حین عبور وسائل نقلیه از هر موتر دو تا پنجهزارافغانی به مخالفین دولت حق العبور بدهند
مسیر ولسوالی های دولینهشهرک و تولک  که ازبین واحد های اداری سه ولسوالی و از جوار و نزدیکی سه ولسوالی دیگر میگذرد هم امن است و هم تحت مقررات و قوا نین دولت .
معامله و تلاش بخاطر جهت دادن شاهراه از یک گوشه غور و از مسیر حاکمیت طالبان یعنی دره جام  تا دره تخت به هیچصورت عام المنفعة نبوده مردم غور را از هم جدا ساخته اتحاد و وحدت همگانی را صدمه میزند. بناءٌ از همه دوستان تقاضا بعمل میاید تا در مسیر شاهراه غور هرات  ومنافع عامه سنگ اندازی نکنند و به مخالفین دولت امتیاز ندهند.
 
شاهراه غور هرات باید از بین مردم و واحد های اداری بگذرد و جاده دره جام در نوبت بعدی منحیث جاده زمستانی  بخاطر فیروزکوه در نظر گرفته شود. چون مسیر دره جام شاهراه نه بلکه جاده بخاطر رفع ضرورت های مرکز ولایت در فصل زمستان است.
از همه شهروندان غور صمیمانه تقاضا بعمل می آید تا  ملی فکر کنند همه غوری هارا مستحق استفاده از شاهراه فکر کنند واتحاد وهمبستگی خودرا همچنان حفظ کنند. تشکر.