آرشیف

2014-11-17

مولانا کبیر فرخاری

شام تار

 

به استقبال از غزل حافظ شیراز:

یـوسف گـم گشته باز آید به کنعان غم مخور
کلبه ی احزان شود روزی گلستان غم مخور

محترم تمیم (حکمت ) مصلح در سایت وزین آریایی این مطلع را به استقبال قرار داده بودند.

شـام تـار مـا رسـد روزی بـه پـایـان غـم مخـور
سـیـر بـی سـامـان مـا آیـد بـه سامان غم مخور

یـک در روزی چـرخ گـردون گر نگردد بر مراد
نـقـب دیـگـر مـیـکشـم بـرچرخ دوران غم مخور

بـا سر انـگـشـت هـنـر بـکـشـای عـقـد بـسته را
فـهـم مـشـکل را کـنـد تـدبـیـر آسـان غـم مخـور

ظــلـمــت آبــــاد حـوادث کـــــرد دورم از دیــــار
آیــد آنـگـاهـی نـبـاشـد رنـج هـجـران غم مخور

زیـر چـتـر ابـر کـیـــن سـوزد درون اسـتـخـوان
ابــر کـیـن را مـیـدرد خـورشید تابـان غم مخور

تــر نـــدیـــدم کـــاســه ی دســـت یـتـــم بـی پـدر
خشک گردد آب چشـــــم طفل گریان غم مخور

روزگــار آخــر دهــد طــالـب بـه شـلاق زمـان
کـلک حسرت مـیگـزد بـا نیش دندان غم مخور

هـرسـرآغـاز نـکـو دارد سـرانـجــام درســـــت
نـادرسـتـیـهـا زنـد بـر فــرق شـیـطان غم مخور

روزه از خــوان فـقـیــران بـسـتـه اسباب سـفر
شــایــد آیـد بـعد عمری عیدی انسان غم مخور

مــادر گـیـتـی بـه گــرمــی در بـغــل گـیـرد بهار
مـیــدرد ســـردی ز سـر تا پا گریبان غم مخور

از تـنـک ظـرفـیـسـت خـنــدد برتو ارباب غرور
روبـه هـم گـاهـی کـنـد اکت نـریـمان غم مخور

ازهجوم اشک ما جاریست سیلاب همچوخون
کشور است آبستن مضمون طـوفان غم مخور

میشود (فرخاری) میهن شهره از فـکر جوان
چـون نـگـیـن خـاتـم مـلـک سـلـیمان غم مخور

 

مولانا عبدالکبیر (فرخاری)
ونکوورکانادا