آرشیف

2014-12-29

رامین رحیمی

شاعـــــــــــر شده ام

شاعر شده ام که از وفایت گویم
از هر چه که گفته ام برایت گویم

یک بیت همیشه در دلم معیار است
صد توبه شکستم که خدایت گویم

شعر و غزل و ترانه درگیر من است
یک لحظه شاعرانه درگیر من است

با آنکه تمام زندگی یک شعر است
عمریست که عاشقانه درگیر من است

تمــنای تــو در دل می شود بــاز
سر انجامم شود عشقت سر آغاز

و من فرموده ام این یک سخن را
نه در صوت و صدا است نه در آواز