آرشیف

2016-4-20

گل رحمان فراز

شاعر گل گفته؛

شاعر گل گفته؛

به ترقی نرسد هرکه نشد اهل فساد
تا که دندان نخورد  کرم طلایی نشود

حضور رهبران جهادی ذیل در پروسه های سرنوشت ساز افغانستان یک امر قطعی و حتی مشروع تر از اطاعت قوانین نافذه کشور محسوب می شود و از غرش حضور اینها در مراحل آینده ساز کشور به خوبی استقبال می گردد و همه اتباع افغانستان از لطف ورزی صادقانه ایشان دریغ نورزیده و حتی بخاطر حفظ نام و شخصیت اینها خود را به کشتن می دهند.
اینها شخصیت های مجاهد و مجاهد زاده ی اند که از غرش غرور شان؛ غنی در ارگ، حکمتیار در پاکستان و اوباما در کاخ سفید می لرزد و عدم سهم گیری شان در پروسه های ملی موجب نگرانی های چون آغاز آشوب، شروع بد بختی و ختم ثبات دایمی افغانستان پنداشته می شود که هر دولتمرد برای پیشبرد امورات کاری خویش و جلوگیری از هرج و مرج باید رضایت خاطر ایشان را با دادن پول، وظیفه و یا انجام تعارفات چون دعوت شخصی نمودن و یا به خانه ایشان تشریف بردن….! بدست بیاورند.
چه درد سر باید داد، فقط توجه کنید به بل های برق از اراکین بلند پایه ذیل که در طول چند دوره ی میتر خوانی پول پرداخت ننموده اند؛

– عبدالرشید دوستم: معاون اول ریاست جمهوری 
28.333.296 افغانی

– محمد محقق : معاون دوم ریاست اجراییه 
533. 225.00 افغانی

– محمد کریم خلیلی: معاون دوم پیشین ریاست جمهوری 
بل نخست: 1.811.320.00 افغانی 
بل دوم: 1.987.085.00 افغانی 

– عطا محمد نور: والی بلخ 
بل نخست: 2.552.394 افغانی
بل دوم: 5.557.368 افغانی 
بل سوم: 10.123.323 افغانی

– جمعه خان همدرد: والی پیشین پکتیا 
748.228 افغانی

– پسر حاجی ظاهر قدیر: معاون اول ولسی جرگه
873.369.00 افغانی