آرشیف

2015-6-17

محمد سرور انوری غوری

شاعر چه زیبا سروده است: شعر مادر

مادر  بهشت  من  همه  آغوش گرم تست  
    گوئي  سرم هنوز   به  بالين  نرم تست

       مادرحيات با تو بهشت است و خرّم  است    
   ور  بي  تو بود  هر دو جهانش جهنّم است

        ما را عواطف اين همه  از شير  مادر  است     
 اين رقّتي كه دردل وشوري كه درسراست

      اغلب  كسان  كه پرده حــــرمت دريده اند     
     در    كودكي  محبّت مــــادر نديده اند

     امروز   هستيم   به  اميد  دعـــــاي تست    
    فردا كليد باغ بهشتم رضاي تست
 
فرستنده : محمد سرور انوری غوری