آرشیف

2019-6-30

رفعت حسینی

شادمانه

خنیاگرِسالمندی

 

ـ باجدایی همسرا ـ

 

برای ما خامُشان

 

وبال های افلیج

 

می سرود :

 

 

 

دردیارِکینه

 

بیداری شبانه

 

چرکین زسرکوبِ خفگی زندانست

 

وپندارِ روزها

 

گوش سپردن به بلوای گژدم : شادمانه.
برلین
دوهزارونزده
)))