آرشیف

2018-7-31

محمد دین محبت انوری

شاخه گلی از خلیفه

خلیفه نام شورای انکشافی ولسوالی لعل وسرجنگل ولایت غوراست که فعلا تحت پوشش برنامه ملی میثاق شهروندی قراردارد.
روزی ما بخاطرنظارت از فعالیت های شورا خودرا به آن قریه رساندیم وقتی داخل اطاق یکی از اعضای شورا شدم نگاهم به گلی افتاد که ساقه ی بلند وبرگ های پهن وبزرگ داشت ودرگل دان دم طاق کلکین خانه سبزمیدرخشید بلندی قد آن ازارتفاع خالیگاه کلکین بلندتر رفته بود ودیوار سقف کلکین مانع قد کشیدن گل میشد، قسمت انتهای ساقه گل بسوی زمین خم شده بود. منم خواستم ازین گل درخانه داشته باشم ازمنشی شورا که صاحب خانه بود تقاضا کردم تا شاخه گلی ازآن برایم بدهد. منشی شورا که شخصی خوش برخورد وخندان به نظرمیرسید حرف مرا رد نکرد اما گفت: اگر ازنهال آن بریده شود می خشکد وسبزنمیشود.
درجمع ما رئیس شورا نیزحضورداشت او جوان تنومند وفربه ی بود با سخاوت مندی وشیرین زبانی گفت: یک نهاله آنرا ببرید وازجایش برخواست کارد را گرفت ویک شاخه آنرا برید وباکمی گل ترداخل پلاستیک کرده دست من داد. منشی شورا بازهم اسرار داشت که ریشه های گل همه باهم وصل است سبزنمیشود.
بهرحال شاخه گل را با یک برگ آن گرفتم وبا شوق آنرا به دفترساحوی لعل وسرجنگل آوردم. یک همکار دفترساحوی ما نیزقبلا ازین گل برده بود مرامطمئن ساخت که گل را دربوتل قراردهید وهروقتی بخانه رفتی داخل گلدان بنشان سبزمیشود. تجربه همکارم مرا بیشتر خوشحال ومطمئن ساخت ولی فکرمیکنم که منشی شورا ازدادن شاخه گل سختی میکرده ودلش نبود گل خانه اش را بکسی بدهد اما حرف منشی راست بدرآمد آن شاخه گل را بخانه  آوردم و داخل گلدان گذاشتم ولی ازآنروز تابحال  درحال خشکیدن است. بهرصورت ازنظر منشی وسخاوت رئیس شورا سپس گذارهستم.
 
پایان
لعل وسرجنگل
سرطان 1397
 

شاخه گلی از خلیفه