آرشیف

2015-6-19

ذره بین

سیم خاردار و مین بـــه پیشباز جرگۀ امن

به دنبال افزايش فشارهای بين المللی بر پاکستان مبنی بر بستن اردوگاههای پرورش وتربیه تروريسم در آن کشور و تلاش برای جلو گيری از ورود تروريستان به افغانستان، اسلام آباد طرح کشيدن سيم خار دار را مطرح می کند.اما مقامات افغانی ادعا دارند که عملی شدن اين طرح در حاليکه اقوام، خويشاوندان وخانواده های دوطرف مرز را از هم جدا میسازد هيچ تاثيری در مبارزه عليه تروريسم ندارد. دولت افغانستان إدعا دارد که طرح سيم خاردار از سوی پاکستان  تلاش اسلام آباد برای جدا کردن اقوام دوسوی خط ديورند است خطیکه افغانستان به ته دل آنرا قبول ندارد.اما در عمل جرأت بزبان آوردن قضیه را ندارد و میخواهد به جای شفتالو شف شف بگوید.

حامد کرزی، رييس جمهور افغانستان در يک کنفرانس خبری در کابل گفت که افغانستان حق دارد با چنين تصميمی مخالفت کند چون به گفته او حصار کشی و مين گذاری، خانواده های ساکن در دو سوی اين مرز را از هم جدا می کند.او که برای نخستين بار در اين مورد حرف می زد چندين بار تاکيد کرد که با اجرای چنين طرحی مخالف است و افزود که از هر راه مصالمت آميز و دوستانه تلاش خواهد کرد از اين کار جلوگيری شود. ما جامعه جهانی را در اين موضوع دخيل خواهيم کرد..

راستی وقت آن فرا رسیده تا افغانستان جامعه جهانی را به درد خود شریک سازد  عدۀ از مهره های دولت فعلی خط دیورند را بر سمیت نمیشناسند واما بزبان دپلوماسی میگویند حالا وقت مطرح کردن قضیه نیست.اما کس نیست پرسان کند شما که فعلا جامعۀ جهانی ودررأس آمریکا را باخود دارید وانگلیستان هم در دشت های سوزان وغمبار هلمند با شما همدردی میکند وقت را مناسب نمیدانید از روز های تنهای چه امید دارید؟ حقیقت این است که دولت افغانستان تنها شعار را درین زمینه دست آورد بزرگ می پندارد و میترسد در صورت سکوت در مقابل اظهارات پاکستان خط دیورند را طور غیر رسمی بر سمیت شناخته است. چنانچه برخی از نشریه های چاپ کابل نیز نوشته اند که که پاکستان به اين وسيله می کوشد به مرزهای کنونی اش با افغانستان صبغه قانونی بخشد، چيزی که به نظر نويسنده دولت افغانستان با آن موافق نيست.

حال اگر واقعیت چنین است زمان آن فرا رسیده تا دولت افغانستان به کمک دوستان خارجی خود این ادعارا رسما مطرح سازد واز حق خود دفاع نماید.واگر مشاورین تهی مفز، تاریک جان و شسته روی مقام محترم ریاست دولت فرصت را مناسب نمی دانند بخاطر این است که هیچ دلیل وسند حقوقی در جهت اثبات حق رویائی خودندارند بهتر است ازین مخالفت های شعاری وغیر عملی دست بر دارند.

اگر مشکل افغانستان تآمین ارتباط اقوام دوطرف مرز است دولت پاکستان هر گز نگفته است که راه های قانونی خودرا با افغانستان می بندد بلکه راه های غیر قانونی که همیشه معبر نقل وانتقال قاچاق از دوطرف مرز بوده می بندد.چه اشکال دارد اگر اقوام دوطرف مرز به قانون احترام بگذارند بجائی تردد دزدانه ازمنقذ های غیر متعارف از راه های پخته وقانونی متعارف وشناخته شده تردد کنند واسناد ومدارک سفر را با اهداف سفر به مسئولین نشان دهند؟

اگر رئیس جمهور افغانستان صریحا هدف مخالفت خودرا اظهار نکند گمان آن میرود که جناب ایشان هم به رفت وآمد های غیر قانونی بین دوکشور موافق اند. پس این حرف صحی است که طا لبان ازان طرف مرز بخاطردفاع از اقوام خود میآیند که خانه های شان توسط نیروهای اردوی ملی وقوای ناتو ویران شده است و ما باید جلوی مراوت ودوستی بین اقوام دوطرف مرز را نگیریم ومانع تأمین ارتباط طرفین نشویم چون همه جزء یک فامیل اند مهم نیست که از کدام دره وسنگلاخ دزدانه وغیر قانونی با مواد انفجاری عبور کرده اند..

 باید عرض کرد که ادعای دولت افغانستان بخاطر رفت وآمد آزاد اقوام دوطرف مرز بسیار بی پایه است.هیچ نوع کنفدراسیون در جهت تأمین ارتباط اقوام دوطرف مرز بین دولتین امضا نشده وپاکستان هم درین زمینه هیچنوع تعهد والتزام نسپرده منظور بستن راه های غیر قانونی بروی قاچاق چیان وترورست ها .مزدوران است که جای برای سکونت ندارند وتنها از طریق ادامه جنگ .آشوب به افغانستان به زندهگی خود ادامه میدهند.در صورت که رفت وآمد اقوام دوطرف مرز یک امر اخلاقی باشد درانصورت هم از جملۀ دوهزار وچهر صد کیلومتر اگر صد کیلومتر بازباشد برای رفت وآمد تردد ودید باز اقوام کافی است متباقی دره ها وراه های کوچک مرز نه بلکه دزد غال است هر کس ازان سلول های غیر قانونی عبور  کند نه به قصد زیارت بلکه به عزم تاراج افغانستان میباشد.

نقطۀ دیگر؟!

دولت افغانستان از مین گذاری وکشیدن سیم خار توسط پاکستان در مرز مشترک افغانستان وپاکستان مما نعت میکند اما از استقرار قطعات نظامی پاکستان در طول مرز مشترک دوکشور استقبال مینماید؟!وهمیشه تلاش دارد تا پاکستان نیروهای بیشتر را جهت سر کوب کردن مخالفین در مرز های افغانستان وپاکستان جا بجا کند وهرگز از خط دیورند صحبت نمی نماید اما با مین گذاری ویا سیم خار دار که راه های عبور ومرور غیر قانونی را محدود میسازد مخالفت میکند جای تعجب است مثل اینکه دولت افغانستان در عمل خواهان تردد غیر قانونی ساکنین دوطرف مرز است؟ مردم آگاه شده اند و می دانند که ترس دولت از جدايی ملت ها نيست، بلکه ترس از اين است که با بسته شدن مرز، ديگر دولت نمی تواند بی کفايتی اش را به گردن ديگران بيندازد. به همه حال دولت پاکستان اعلام کرده که آنان در مناطقی مربوط به خاک خود مين گذاری می کنند و در اين مورد نيازی به نظرخواهی از ديگران نيست.

گذاشتن مین ویا کشیدن سیم خار دار درمرز افغانستان کدام بخش از منافع ملی افغانیتان را پایمال میکند؟ جواب طبعا منفی است دولت افغانستان ادعا دارد که پاکستان از نفوذ مخالفین از طریق مرز هایش جلوگیری کند  پس بگذارد تا پاکستان همه تلاش های خودرا بخرچ دهد مین میگذارد ! سیم خار دار میکشد! هر زهر که پاش میدهد بدهد مقصد تردد غیر قانونی را کاهش دهد. حال ما خود مان به پاکستان سند میدهیم که گویا مانع بستن مرز ها  توسط پاکستان شده ایم .پاکستان هم زیر این بهانه راه هارا باز میگذارد تا اقوام چیچن به آسانی اقوام این طرف مرز را با بم وباروت زیارت کنند …

هدف اساسی پاکستان:

هدف اساسی پاکستان ازین شعار ها این است تا شعار جرگۀ امن اقوام دوطرف مرز زا از دهان دولت افغانستان بگیرد. چون فکر میکند مشکل را که دوحکومت حل کرده نتواند پس اقوام دوطرف مرز چگونه قادر به حل آن خواهد بود؟ در حقیقت موضعگيری اخير دولت پاکستان به شکل غيرمستقيم دادن جواب نه به برگزاری چنين جرگه ای است. اگر گروهای دهشت افگن وترورست از طرف اقوام آن طرف مرز حمایت میشوند پس چرا دولت ما سنگ ملامتی را بر سینۀ حکومت پاکستان میکوبد واگر مقامات دولتی پاکستان از جمله افسران متقاعد استخبارات پاکستان حامی ومربی ترورست ها میباشند پس طرح کردن مسئلۀ جرگۀ امن اقوام چه معنی دارد؟ هیچ.

راستی جرگه امن تنها برای کسانیکه زیر نام جرگۀ امن بودجه میگیرند وصاحب شغل شده اند اهمیت زیاد دارد هر چند از لحاظ عملی وواقعی هیچ اهمیت ندارد وهیچ درد از درد های کنونی افغانستان را دوا نمیکند. چون جانب پاکستان به این مسئله علاقه ندارد پس تلاش های یکجانبه افغانستان هم بجائی نمیرسد میگویند اگر ازطرف معشوق نباشد کششی طلب عاشق بیچاره به جای نرسد.

این جرگه برای شخص رئیس جمهور ارزش بسزائی دارد اگر تشکیل بنام جرگۀ امن نباشد رئیس جمهور پیر صاحب را چگونه راضی نگهدارد منصب ومعاشش را تضمین کند؟ واگر کمیسیون آشتی ملی نباشد زیر چه نام پول مصارف لنگر خانۀ مجددی صاحب پرداخته شود؟ همه این تشکیلات به خاطر قانونی شدن مصارف دوستان شخصی رئیس جمهور آقای کرزی است ورنه طفل هم میداند که کسی داعیۀ مجددی را لبیک نمیگوید وبه پروسۀ آشتی ملی نمی پیوندد وجرگۀ امن هم پروسۀ عملی نیست أعضای این جرگه میتوانند صرف با سفر های خود به ولایات افغانستان وتبلیغ درین راستا پول مصرف کنند وبس.بعد از مصرف بودجه وتخصیص تومار این دوسیه بسته میشود وتشکیل آن به آرشیف تاریخ سپرده خواهدشد.

یادداشت.

شاید عدۀ ازان طرف مرز طور غیر قانونی به نام رهبران اقوام بخاطر گرفتن پول به افغانستان بیایند وبا اقوام این طرف جرگه نمایند این جرگه بخاطر امن نه بلکه بخاطر اخذ وخرچ پول صورت میگیرد. مردمان آن طرف مرز با نصب دوشاخ خان به زیر وبم خود خیلی به پول علاقه دارند وسالها چنین کاری را انجام داده اند دولت مارا تشویق میکنند اگر دولت پاکستان اجازه هم ندهد بازهم ما از اقوام این طرف مرز جدائی نداریم اما حقیقت این است که از پول های افغانستان جدائی ندارندومقصد مصرف پول است وبس