آرشیف

2015-12-20

نثار احمد کوهین

سیما جوینده غور را به گور تبدیل می کند:

سخنم به طرف داران جوینده والی برکنار شده غور است که مرا به عنوان مخالف جوینده لقب های گوناگونی دادند ودر باور بعضی شان من آدم حسودی هستم؛ وشاید در باور وطرفداران الحاج سیما جوینده من آدم حسودي باشم؛ ولی بر عکس تجربه زمانی ثبوت ساخت که من نه بر مبنایی یک تفکر غلط بلکه بر منافع عامه پا فشاری داشتم ودارم ؛ ولی با کمال تاسف دیگران خواندند، وندانیسته برمن فحش روا داشتند ومن شخصن دوست دارم به هر انتقاد که حتا پایه واساس نداشته باشد راجع به سخن ام باشد پاسخ ارایه کنم وگرنه من نه کسی را دارم که والی و… شود ونه هم خودم لیاقت این موقف هارا دارم وتنها هدف که دارم دوست ندارم که شهر فیروز به دوری مجاهدین سابق برگردد، ومن دوست ندارم که رفت و آمدن من به شهر فیروز کوه و دهکده های اطرافش به موانع روبه رو شود. وهم چنان دوست ندارم که مردم دهکده های نزدیک به شهر فیروز کوه برای  آمدن خود به شهر فیروز کوه به امنیتی ضرورت داشته باشند ومن شاید جوانم باشم؛ ولی پدرم برایم گفته است که ما درچی شرایط قرار داشتیم وافراد اسیر شده از خویشاندان ما در دست گروهی که خودرا مجاهد می نامیدند چی روزهایی سختی را سپری کردند وسر انجام عده یی ازخویشاوندان مارا را مجاهدین باوجود تلاش های مکرر ما نابود کردند. درهمان روز هم دولت بود- دولتی قوی تر از دولت امروز؛ ولی کسانیکه که خود را مجاهد ومخالفان دولت می نامیدند توانای هر عملی را که می خواستند داشتند ومن باور مندم که اگر یک زن توانایی بسیج اقوام خودش را داشته باشد وبه خواست دولت مرکزی پاسخ ندهد بدون شک هنوزم مردانی در دهکده های شهر فیروز کوه واللخصوص درسمت وسوی غرب فیروز کوه که چندین ولسوالی را به ده نفر می تواند تهدید کلی کند وجود دارد، وهنوزم درشمال دریا عملن فرمانده های حضور  دارند که سپا شان از دولت قوی تر است؛ وهنوزم در سایه دولت یار قدرت های وجود دارد که اگر جوینده از رای قانون به پیش نرود می توانند رفتن موتر به کابل را به یک کابوس مبدل کنند، واگر قانون واحترام به قانون تو سط مسئولین بلند پایه دولت نابود شود من باورمندم که غور به گور تبدیل می شود. افراد مخالف الحاج سیما جوینده  صدها برابر او و دولت در غور نفوذ و توانایی  ایجاد بی نظمی وبی قانونی را دارند، واین را مردمان که در غور هستند وقضاوت بی طرف دارند تصدیق می کنند که جوینده پایه گاه اجتماعی اش با مقایسه به طرف دارنش صفری صفر است….
چرا ما مردم فقط به طرف خود وزور خود مغرور شده یم؟ چرا طرف مقابل را نادیده می گیریم؟ اگر ما می توانیم زور بگویم وقانون شکنی کنیم دیگران هم می توانند زور بگویند وقانون شکنی کنند وتوانای ومنابع بیشتر هم درخدمت شان قرار دارد…
شخص مجهول الحال وبی سواد محضی چون حسن حکیمی که سالهاست بنام فعال مدنی غور ونماینده جوانان غور عزت وغروری جوانان غور را در بازارهای بیرون وداخل به فروش می رساند وپول نقد می کند و کرایه دفتر وخوش گزرانی های شخصی خودش به مصرف می رساند از آینده وحال غور چی می داند؟ اگر این آقا فعال مدنی بودی وبرنامه های مدنی داشتی چرا روند زندگی مردم ما تغییر نیا آمد؟ وچرا تاهنوز ارباب ها وقوماندانان  توانایی بسیج فوق العاده مردم را داشتی ؟وچرا تاهنوز نماینده مردم افراد و اشخاص  بی سواد بودی؟ وچرا امروز مردم برنسل  جوان غور وبر نامه های شان بی اعتماد وبی باور بودی؟ وصدها چراست که اگر این آقا احساس مسئولیت انسانی داشتی بااین ریش انسان فریب کننده خود باید به نسل جوان ومردم غور پاسخ می داد….
جوانان غور درهر گوشه کنار که هستید و وابسته به هر قوم و تبار که هستید شمارا به خدواند قسم باوجود که ملیون ها دالر بنام شما و تغییر در روند زندگی شما این آقای حسن از دونرها ی خارجی و داخلی گرفته است چی تغییر در روند زندگی شما ایجاد کرده است وکدام  برنامه جامعه مدنی فیروزکوه به منافع شما بوده واز آن استفاده درست نموده ید؟
این آقای حراف جز نفاق دربین نسل جوان وباج  گیری از انسانهایی بی هرزه که به عنوان مسئول بخشی در غور می آمد دیگر هیچ برنامه ی بر اساس منافع عامه نداشته وندارد؛ فهم درک وشعوری این آقا ازین بیش نبوده و نیسته  وامروز هم باچند نفر مشخص بایک قوم مشخص حرکتش یک جهالت محض وتباه کننده است. ومن از مردم شریف وهم دیگر پذیر اقوام سلطانیار وخدا یار که در دهکده های اطراف شهر فیروز کوه قرار دارند توقع دارم که خودی شان جلویی این انسان استفاده جو را بگیرند ونمانند که دربین این اقوام شریف که بیشتری شان باسواد ودربیشتری بست های بلند دولتی در غور ایفای وظیفه می کنند با دیگر اقوام درغور فاصله ایجاد شود…
وبازم از سیما جوینده وطرفدارانش دوستانه تقاضا مندم که بر تصمیم دولت مرکزی احترام گذاشته و غور را به گور تبدیل نکنند؛ واین عمل کجایش عاقلانه وانسانی یست که اگر کسی بر خواست شخص و فردی ما لبیک گفت خوبست واگر لبیک نگفت خوب نیست؟ همه می دانند که من شخصن وابسته به هیچ گروه وباند سیاسی نیستم واللخصوص داکترصاحب عبدلله را هیچ خوب نمی بینم؛ولی هیچ گاهی مناسب حال نمی بینم که وقت به خواستی نامشروع یک فرد مشخص پاسخ رد بدهد ماهمه جمع شده وتصاویرش را دربرابر رسانه ها به آتش بکشیم وصدها بد وبی راهه نثارش کنیم…
وبرای آخرین بار به عنوان یک فرزند غور که منم سهمی در غور دارم  ازشخص سیما جوینده تقاضا مندم که برتصمیم دولت مرکزی احترام گذاشته وازین که از وظیفه سبکدوش شده سر به خود مکتوب هارا امضا و امر ندهد. واگر جوینده قبول نمی کند از ادرات مسئول تقاضامندم  که جلو این خانم را گرفته وشاید این خانم به مشکلی اعصبی گرفتار است و نمانند که غور را به گور تبدیل کند.پیر وجوان مرد وزن همه برای بقا وسازنده گی خویش ودیارخویش مسئول هستیم و باید ستون اصل سازندگی یعنی همدیگر پذیری را تقویت ببخشیم وبه خاطر اشباع غرایز فردی مشخص نباید جامعه ومردم را قربانی کرد…
امیدوارم کمی سر سخنانم فکر کنید وقضاوت احساساتی وبدون فکر همچون زهری است که سالها می شود ما مردم درین وطن  خورده وبازم خورده روان هستیم وامیدوارم ازین حالت بر آیم …

با احترام به نظر همه دوستان برادر کوچک تان : کوهین.

سیما جوینده غور را به گور تبدیل می کند:سیما جوینده غور را به گور تبدیل می کند:سیما جوینده غور را به گور تبدیل می کند:سیما جوینده غور را به گور تبدیل می کند: