آرشیف

2015-10-31

نجیب الله امینی

سیما جوینده، عامل اصلی سقوط ولایت غور

از زمان تقرر جوینده تا این حال مدت چهار ماه میگذرد اما این تقرر با نا امنی، نفاق افگنی، مجبوری سران اقوام به صفوف طالب، بستن دروازه های مکاتب، تعین مرزهای طالب ازطرف مقام ولایت، سعی وتلاش در راستای تعین ماموریت از اقوام نزدیک جوینده این همه و همه با عث سقوط مرکز این ولایت میشود. به همین جهت  به مراتب این ولایت بیشتر از ولایت دیگری به معرض خطر وآسیب های دوشمن قرار دارد.
ما هر روز شاهد افزایش تحرکات و نفوذ طالبان مسلح در بین اکثریت سران اقوام این ولایت میباشیم. طوریکه معلوم میشود اکثریت مکاتب این ولایت دروازه هایشان به روی اطفال این سر زمین بسته است،جامعه که دروازه معارف بسته باشد، از آینده سعادت بار خبری نیست. از دید من با چنین وضعیت غور به اتحاد وهمبستگی یکدیگر ویک مدیرکارا نخبه وباتجربه در راس اداره محلی غور نیاز دارند.
شواهد نشان می دهد که طالبان مسلح در مرزهای ولایت هلمند وفاریاب وهمچنان در بعضی از نقاط مرکزی ولایت غور (غلمین، شویچ، منطقه رضا، الله یار، جلگه مزار، کمنج، غورقند و تمام نقاط مرغاب)، نفوذ بی سابقه کرده اند، قرار است که اکثریت از والسوالی این ولایت، نیز میان طالبان و مردم منطقه دست بدست شود. اما ضعف اداره محلی غور میتواند به عنوان یک دلیل اصلی برای پیشرفت ونفوذ طالبان به حساب آید. بار دیگرباید گفت که ضعف مدیریت وناکارگی که مقام ولایت دارد،  فاصله ای را در بین  تمام مردم و دولت، ایجاد کرده است. ازوضعیت حاکم و ازرهبری جوینده اعضای شورای ولایتی،شورای علما،سران اقوام ونهادهای جامعه مدنی  سخت نیگران هستند، من به عنوان یک غور تبار چون که از بطن آن سرزمین هستم وخوب میدانم که وضعیت فعلی که در غور حاکم است از چی قرار میباشد. سکوت مرگبار حکومت، غور را به نابودی خواهد کشاند. بنآ امیدوارم که جناب عبدالله وغنی در این راستای تصمم جدی اتخاذ نمایند.

بااحترام نجیب الله "امینی"
کابل افغانستان 
تاریخ 9- 8- 94