آرشیف

2015-6-19

رهگذر .

سیمائی امنیتی ولایت غور

21 میزان1387

 من که غور را گذر گاه خود میدانم لازم میدانم گاه وزمان تصویر امنیتی انرا بعضی اوقات به گزارش بگیرم .ولایت غور یکی از ولایات مرکزی، محروم وفراموش شده است که هیچ خبری از آن در پروسه باز سازی وانکشافیاز طریق مطبوعات پخش نمیشود واقعا چیزی هم نیست که پخش شود..مردم ولایت غور نهایت صادق وخوشباور اند.وقتی رئیس جمهور گفت شما ونیا کان شما تاریخ آفرینان این کشور هستید وی را شخص صادق وبا انصاف یافتند. وقتی فرمان داد بند های آب در بالای دریائی هریرود إعمار گردد باور کردند وقتی دستورداد میدان هوائی چغچران طور پخته واساسی باز سازی شود با شور و شوق تبلیغ نمودند وقتی شنیدند وزارت شهر سازی پلان اسفالت سازی بین شهر چغچران داردبسیار خوش بین شدند. سه سال قبل وقتیکه شنیدندرئیس جمهور إحداث سرک بین کابل وبا میان تا غور از طریق میدان وردک افتتاح نموده است نهایت ذوق زده شدند  وقتی شنیدند رئیس جمهور طور ساده وعامیانه گفت بیائید نفر های خوب را معرفی نمائید تا در پست های دولتی مؤظف سازم خیلی خوش شدند ومر حبا بر شاه عادل گفتند. سر انجام معلوم شد اینها همه در دوسیه بسته ثبت میشود وبه منصه اجرا گذاشته نمیشود.دوسیه فراموش شده وگرد زده.خلاصه رئیس جمهور هیچ وعده را عملی نساخت ووزیر ها زکوة کار خودرا به غور تخصیص داده اند.

در کشور ما امنیت وآرامش یک گناه است: معمولا شخصیت های حقیقی ویا حقوقی در برابر جرائم وتخلفات حقوقی شان مجازات میشوند، درین نظام ولایت غور هم بجرم آرامش وامنیت مجازات شده است طوریکه از تمام امتیازات دولتی محروم ودوسیه اش بفراموشی سپرده شده است. در ولایات نا آرام پروژه های صد ملیون دالری ویک ملیارد افغانیگی منظور وتطبیق میشود.ودر یک خبر میشنویم در فلان ولایت یکصد پروژه به بهره برداری رسید اما ولایت غور در لست هیچ وزارت نیست نه در بخش معارف نه انکشاف دهات ونه هم تیم پی ار تی این ها همه بخاطری است که مقامات میگویند در غور چه گپ است ؟ آرام ارامیست نه مردم تظا هرات میکنند! نه وکلای شان إعتصاب مینمایند و نه مخالفت ویک مورد انتحار وانفجار هم در غور گزارش نشده است پس این ولایت ولایت نیست همانطوریکه طالبان به غمش نیستند دولت هم نیست . وقتی در کتب بودم غیر حاضری من تا آخر سال دو روز بود همه هم صنفی هایم بر من خنده میکردند که شاگردیکه بیست روز غیر حاضری نداشت شاگرد نیست حالا در ولایتکیه شور مشور نبود ولایت نیست.اما حقیقت این است که مردم غور با همه فقر ومحرومیت دارائی روحیه متمدن بوده وطرفدار نظم امنیت ثبات وتطبیق قانون اند.ورنه ولایت غور برای طالب سنگر تسخیر نا پذیر است واگر امروز مردم غور خود شان امنیت را تأمین نکنند وطالب غور را من حیث پایگاه خود إعلام نماید دیگر نه اردوی ملی ونه هم نیروهای بزدل آیساف قادر به باز پس گیری مناطق صعب العبور غور اند.خدای نا خواسته اما دولت امتیاز را به نا امنی میدهد شاید مردم تشویق شوند تا زمینه نا امنی وجنگ را مساعد سازند تا مانند سائر ولایات خبر ساز شوند وامتیاز وپروژه بگیرند.

فرو پاشی اداره در غور: اداره دولتی در ولایت غور در حال پاشیدن است شاید همین زمستان شاهد تشکیل جبهات وگروپ های متعدد در نقاط مختلف ولایت غور باشیم که سر نوشت بهار آینده را رقم میزند. همین حالا ما هاست که غور بدون والی اداره میشود ومردم شوله خودرا میخورند وپرده خودرا میکنند.ورنه میتوانند از طریق تظاهرات به دولت ابلاغ کنند که ما اداره دولت خودرا خودمان بدست میگیریم وکارمندان شمارا بخود شما میسپاریم چنانچه چند ماه میشود والی ندارند وولسوال ها هم طور شاید وباید بوظیفه حاظر نمیشوند واگر در کدام قریه حادثه رخ دهد بازهم قادر به جلب متهمین و حل وفصل قضیه نیستند خلاصه غور به قدرت خداوند اداره میشود نه کارمندان حکومت .حکومت هم علاقه ندارد وقت خودرا درکوه ها ودره های غور ضایع کند بلکه میخواهد مردم طور سنتی از طریق اربابان وملک ها مشکل خودرا حل کنند متها به طالبان پناه ندهند وتنها بیرق دولت را بلند نگهدارند..چنانچه وضع بطرف حکومت های ملوک اطوایفی وقریه به قریه میروند. وهمین حالا جبهات متعدد شکل گرفته که به برخی اشاره میکنم.

جبهات در شهرک: ملا مصطفی که عملا طرفدار طالبان است واز سال گذشته تا حال چندین تن افراد پولیس ملی را کشته وراه ها را کنترول میکند از قوماندان مخالف دولت بحساب میرود.وبه همین تر تیب گروپ های در غرب شهرک که با ملا مصطفی مخالفت ها وخصومت شخصی دارند مانند ملا برهان دارائی جبهه میباشند که در ظاهر از دولت نیز دفاع میکنند وحکومت محلی خودرا نیز دارند.

جبهات دردولینه:در دولینه به دنبال کشته شدن قوماندان سنگین جبهات عملا شکل گرفت طوریکه یکطرف که شامل فرزندان ارباب سلیم ووکیل جمعه گل وملا محمود میشوند رئیس حیدر دره شهیدان را رئیس تعین نموده اند وجانب مقابل هم مانند ارباب صمد خان سیا چوب وفضل احد وفرزندان ارباب حفیظ الله نیز تشکیل خودرا ساختند وعملا در مقابل یکدیگر قرار دارند وراه های بین دولینه تا پسابند نسبت این اختلافات امن نیست.وزمینه فعالیت برای طالبان ومخالفین دولت مساعد شده است.

جبهات در چهارسده: دردره خورنج ولسوالی چهارسده گروپ های مسلح حکومت خودرا دارند مالیات جمع میکنند وکاروان های مواد مخدررا که از شمال بطرف جنوب میرود کنترول وگاهی دزدی هم مکینند که اداره محلی قادر به کنترول شان نیست ووضع امنیتی را نیز مختل ساخته اند.

جبهات در پسابند: مناطق سینی ونزدیکی پیرک عملا تحت حمایت طالبان باغران وطالبان محلی غور قرار دارد واین امر طبیعی است چون پسابند در همسایگی هلمند قرار دارد. ولسوالی باغران ولایت هلمند  سالهاست که مرکز عمده طالبان در مرز ولسوالی پسابند ولایت غور میباشد و اثر خودرا بالای مناطق غور نیز گذاشته است.واین مسئله جدی است اگر مردم از دولت مأیوس شوند باز محاصره شدن هرات از طرف هلمند فراه وطالبان بادغیس کار آسان خواهد بود.

 جبهات در تیوره: در تیوره نیز اثر گروپ های مسلح کم نیست با تفاوت اینکه ایشان در هم آهنگی با دولت ومخالفت با طالبان قرار دارند ورنه گروپ های مسلح تیوره نیز صلاحیت خودرا دارند اما ازینکه این گروپ ها از مخالفین طالبان اند با دولت همکار اند اما اگر خواسته باشند  اداره محلی را هر لحظه رخصت کرده میتوانند واین روحیه از وقتی ایجاد شده است که دولت در جهت تأمین امنیت ودستگیری افراد متخلف کوتا آمده است دیگر در غور کسی از نیرو دولت نمی ترسد اگر خواستند با دولت همکاری میکنند والا خود شان کار خودرا إجرا میکنند.به همین تر تیب گروپ های خورد وکوچک در سائر ولسوالی ها نیز در حال شکل گیری است وآنها منتظر اند تا فرا رسیدن زمستان دولت با جبهات وگروه های مخالف چه بر خورد انجام میدهد. واگر وضع به همین منوال ادامه پیدا کند زمستان اینده فصل زایش جبهات وگروپ های مسلح خواهد بود.که تا بهار توان حرکت وراه رفتن پیدا میکنند.

دزدی های مسلحانه : دزدان مسلح پیوسته مردم را در مناطق الله یار وغال موشک بین مناطق چغچران وشهرک مورد چور و چپاول قرار میدادند که به همکاری مردم چند تن ایشان دستگیر وخلع سلاح گردیده اند ویک تن ایشان فرار نموده است درین مورد باز هم باید از مردم راضی بود که با نیرو های امنیتی نهایت همکاری کرده اند واما دزدان مناطق اشتر غلتان  در بین دولینه وشهرک تا هنوز دستگیر نشده اند ومنتظر شکار اند.البته این دزدی ها در مناطق کبوتر خوان وکوتل نخودی تولک وفارسی نیز اتفاق می افتد.

نظارت اردوی ملی از پروسه ثبت نام: از اوائل میزان به این سو دو کندک اردوی ملی در چغچران مستقر شده اند تا بر پروسه ثبت نام حوزه های انتخاباتی نظارت کنند وطبق لایحه از قبل تعین شده این کندک ها باید در هر ولسوالی چهار شب سپری نمایند تا پروسه ثبت نام تکمیل گردد دیروز چهار شنبه نیرو های اردوی ملی وارد ولسوالی دولینه گردیدند ازان جا به ولسوالی پسابند وبعد تیوره وساغر تولک وشهر ک به نوبت ادای وظیفه مینمایند.مردم منتظر بودند شاید نیرو های اردوی ملی به کمک پولیس ملی ولایت غور آمده باشد تا گروپ های مسلح غیر مسئول را خلع سلاح وامنیت را تأمین نمایند اما متأسفانه که ایشان بخاطر امنیت خود وـدمین امنیت پروسه ثبت نام رأئی دهندگان انتخابات سال آینده آمده اند.