آرشیف

2014-11-16

عبدالملک اوشانی

سیل اشک
 
  

 
شـام گــاهــان نــازنـیــن مـن شــبــیـخـون مـیـکــنـــد
عــالـمــی راوالـــه ومـــن رادگـــرگــــون مــیــکــنــد
صــبـحــگــاهـــان گـــرنــظــــر بــرتـــارک دنــیـاکـنــد

(حــور) را شــرمـنـده وبـر خـویـش افــسون مـیکـنـد

آن نـگــــار پـــاک طــیــنــت دربــســــاط دوســــتـــی
از (بـلـیــم) تــقــلـیــد چـون لـیـلـی به مجنون میکـند
ســرونـــازم گـــرزنــازش بــا (شـیـوا) افـسرده شـد
درحـقـیـقــت ســـیــل اشـکــم رود جــیـحـون مـیـکند
گـــر جــــدا گــیـــرد رهـــی آن بـــاوفــــا نـیـکــخـــو
ایــن دل آشــفـــتــه ام راســـخــت پــرخــون مـیکنـد
بـاوقــارنـیـــک ســیــــرت گـــر، زروگــیــردحجــاب
شــیــفــتـگـان راشــیـفـتــه تـرازما ومجـنون میکند
گـر بـه (الـهـام) و(ضـیـایـی) بـگــذردآن خــوش ادا
بـا سـپـاس مـن سـلامـی را چـو مـدیـون مــیـکـنــد
نــاگـهـــان بـراســــتـادانــم چـــــو بــنـمـــایـد قـــدم
(فـضـل) و (ساقی) رایقین برخویش مفتون میکند

 

عبدالملک  اوشانی  محصل دانشگا حقوق و علوم سیاسی (گوا)
تاریخ: 12 جون 2010