آرشیف

2019-7-26

گل رحمان فراز

سیف الرحمان ملکزاده و معاونیت ولایت غور!

سیف الرحمان ملکزاده و معاونیت ولایت غور!
 

گر پدر رفت، تفنگ پدری هست هنوز 

تقرر محترم سیف الرحمان ملکزاده پسر ارشد مرحوم وکیل داکتر محمد ابراهیم ملکزاده را بحیث معاون ولایت غور به اساس پیشنهاد ریاست مستقل ارگان های محل و حکم ریاست جمهوری برای مکتب خانه مرحوم محمد ابراهیمملکزاده تبریک عرض می دارم
ملکزاده جوان تحصیل کرده با اندیشه متحرک و پویا تصمیم خدمت و تعقیب مسیر پدر فقید خویش را دارد. اخلاق حمیده، توانایی علمی و انرژی جوان محترم سیف الرحمان ملکزاده برای انکشاف و پویایی ولایت غور، توجه به وضعیت دشوار و پیدایش مسیر ترقی موثر و مثمر خواهد بود
ملکزاده جوان دانش آموخته زبان و ادبیات دانشگاه هرات است. سطح/میزان والای انگیزش خدمت و مهارت تنفذ مردمداری شان قابل ستایش است. او برای اثبات توانایی اش برای رفاه مردم در سنگر نبرد و در بین مردم اش به بهبود اوضاع امنیتی در ولسوالی های غور بعد از وفات پدرش می کوشید
تکرار می کنم که محترم سیف الرحمان ملکزاده نمی تواند جایگاه رهبر فقید مرحومداکتر ابراهیم ملکزاده را پُر نماید چون جای خالی او پُر شدنی نخواهد بود و چنین شخصیتی تکرار نخواهد شد ولی تعقیب مسیر پدر می تواند به کار ملکزاده جوان مدیریت بخشیده و می تواند پایگاه عظیم و سنگر مستحکم باشد
ملکزاده جوان با مدیریت درست اوضاع می تواند با نام ملکزاده بزرگ غور را مدیریت کند و غوریان می توانند چتر هماهنگی و هم دلی را در ساحه حاکمیت فرزند ارشد ملکزاده شاهد باشند. تنها خط ترسیم شده داکتر محمد ابراهیم ملکزاده نیازمند تعقیب و آرمان های شان نیاز به تحقق دارد
قرار است ملکزاده جوان از طرف والی ولایت غور محترم غلام ناصر خاضع به کُرسی اش معرفی گردد. از سیف الرحمان جان خواهش نادیده نگرفتن نام، شهرت و افتخارات پدرش را دارم و از غوریان عزیز می خواهم تا ملکزاده جوان را برای تحقق آرمان های پدرش تنها نگذارند و همیشه به رهنمایی، همکاری و مشورت وی بپردازند

با مهر 
گل رحمان فراز