آرشیف

2015-1-16

خلیل الرحمن سلحشور

سیستم تکنولوژی معلوماتی وزارت امور خارجه طی مراسم ویژه رسما افتتاح گردید

 

ضرار احمد عثمانی وزیر امور خارجه ، داکتر رنگین دادفر اسپنتا مشاور امنیت ملی، ناجی کورو معین وزارت امور خارجه ترکیه، و سفرای هردو کشور پروژه توسعه زیربنایی تکنولوژی وزارت امور خارجه در مقر سفارت افغانستان در انقره را افتتاح نمودند.
ضرار احمد عثمانی وزیر امور خارجه افغانستان که جهت اشتراک در نشست سه جانبه افغانستان ، ترکیه و پاکستان ، به این کشور سفر نموده بودند، طی مراسم ویژه ای در مقر سفارت افغانستان در انقره پروژه همکاری در زمینه تقویت زیر بنا های تکنالوژی معلوماتی برای وزارت امور خارجه افغانستان را رسما افتتاح نموده و به بهره برداری سپردند. 
وزیر امور خارجه افغانستان این پروژه را نمونه دیگری از همکاری های دراز مدت جمهوری ترکیه با افغانستان خواند. 
در این مراسم دوکتور امان الله جیحون سفیر افغانستان در انقره ضمن قدر دانی از حضور مهمانان، ترکیه را از دوستان و متحدان مهم و قابل اعتماد افغانستان از مقامات وزارت امور خارجه خواست تا توجه جدی به این پروژه داشته و جهت سهولت روند این سیستم و ظرفیت سازی آن و همچنین استخدام کارمندان فنی در این بخش را تشویق و ترغیب نموده هرآن چه که لازم است انجام بدهند ، زیرا این پروژه برای کشورمان و بخصوص وزارت امور خارجه خیلی حیاتی و مهم است، آرشیف اسناد و مکاتبات و مراسلات ما تاهنوز محرم نبوده و با بهره برداری و استفاده ازین سیستم از یکسو کارهای اداری و مراسلات و مکاتبات ما خیلی ساده میشود و ازسوی دیگر خیلی اقتصادی بوده ا زنعمت این تکنولوژی استفاده های زیادی خواهیم داشت.
در ضمن ناجی کورو معین اداری وزارت خارجه افغانستان، کشور ترکیه را، دوست و برادر دیرینه افغان ها عنوان نموده، گفت: "پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان، ترکیه در بخش های مختلف، افغانستان را کمک کرد. ما و از توسعه روبه رشد روابط میان دو کشور در بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی استقبال میکنیم." 
دوکتور ناجی کورو معاون وزارت خارجه ترکیه، ضمن وعده تداوم همکاری، افغانستان را دوست دیرینه ترکیه عنوان نموده گفت که این خشت دوستی دو کشور 92 سال قبل میان مصطفی اتاترک و شاه امان الله غازی تهداب گذاری شده بود.

 

 

سیستم تکنولوژی معلوماتی وزارت امور خارجه طی مراسم ویژه رسما افتتاح گردید

 

سیستم تکنولوژی معلوماتی وزارت امور خارجه طی مراسم ویژه رسما افتتاح گردید

 

سیستم تکنولوژی معلوماتی وزارت امور خارجه طی مراسم ویژه رسما افتتاح گردید

 

سیستم تکنولوژی معلوماتی وزارت امور خارجه طی مراسم ویژه رسما افتتاح گردید

 

سیستم تکنولوژی معلوماتی وزارت امور خارجه طی مراسم ویژه رسما افتتاح گردید

 

سیستم تکنولوژی معلوماتی وزارت امور خارجه طی مراسم ویژه رسما افتتاح گردید