آرشیف

2015-1-12

adelawari

سید انــور رحمتی عرضه خـدمـــات اجتماعی، فعالیت های دولتی را درمناطق مرغاب به تعلیق درمیآورد

سید انوررحمتی والی ولایت غورطی جلسه مشورتی درجمع کثیر ازمتنفذین محاسن سفیدان قریه جات مرغاب باری دیگر ازمخالفین مسلح دولت خواست تا اسلحه خود رابه زمین گذاشته به پروسه صلح یکجا شوند0 درین جلسه که مسؤلین ادارات دولتی نیزحضورداشتند آقای رحمتی به مردم مرغاب اخطارداد درصورت تداوم فعالیت مخالفین مسلح درمناطق شان عرضه خدمات عامه المنفعه وفعالیت های اجتماعی رادران مناطق متوقف خواهد کرد.
لازم میدانم اظهارات رحمتی را که ازطریق تلویزیون محلی غوربه نشررسید به بررسی بگیرم وازابعاد سیاسی اجتماعی وقانونی بانظرداشت جوحاکم درمورد تبصره کوتا ی داشته باشم0 قبل ازینکه پیرامون گفته های رحمتی به بحث به پردازم دوجمله راکه به سرنوشت ماغوریها پیوند خورده تغیرنمیکند بیان کنم.

_ حقیقت انکار ناپذیر (دراول تلاش )
_واقعیت تلخ (سرانجام ضعف ناکامی)

قسمیکه همه میدانیم گسترش فعالیتها تحرکات ونفوذ مخالفین بروزناامنیها تشدیداختلافات قومی ازچند سال بدین سو درین ولایت روبه افزایش است 0 متأسفانه ازدوره خدمت چندین والی قوماندان گذشت سپری شد اما به حاکمیت زورتفنگ خاتمه داده نشد مردم ما لحظه ازنعمت آرامش آسایش بهرمند نشدند0 فقر تنگدستی بیچاره گی مظلومیت دست ازگریبان طبقات محروم جامعه غوربرنداشت0 هرروزه ده ها مورد نقض حقوق بشر ازسوی زورمندان ومخالفین مسلح صورت میگیرد به اصطلاح (اشکست رخت ) ازفقیرترین مردم جبراًجمع آوری میشود زورگویی به اوج خودرسیده بیعدالتی درهر گوشه وکنارغوربیداد میزند .
والیان اسبق بجای اقدامات عملی وموثر با استعمال واژه های سیاسی، شعارهای تبلیغاتی وتدویر محافل تشریفاتی مردم راتا مدت سرگرم ومتوجه پلانهای واهی وتصامیم خیالی خود ساختند اما دیرنگذشت ناکارای ناتوانی وضعفهای هریک به مردم آشکارشد سرانجام بدون دست آوررفتند.
همین قسم ازبدو تقررآقای رحمتی به صفت والی درین ولایت جلسات وگردهمای های متعدد دررابطه به بهبود وضعیت امنیتی حل اختلافات قومی وچالشهای قوماندان سالاری همه وقت جریان دارد0 تلاش پشت کارجناب شان ودلسوزی که به مردم غوردارند قابل تقدیروتمجید است به خصوص سفرکاری اخیر که به مرکزکشورداشتند ولی مردم انتظار دارند وعده های رحمتی جنبه عملی داشته باشد0 تاجای که به تمام شهروندان غور معلوم است خلع سلاح افراد غیر مسول، حل اختلافات قومی تقویت پروسه صلح سرکوبی مخالفین مسلح دولت و مبارزه بامتمردین ازبرنامه های کاری اصلی جناب رحمتی بوده که درهرهمایش وگردهمایی به واژه های شدمد دیپلوماسی روی آن تاکید میکرد0 اما حقیقت این است که رحمتی نیز نمیتواند ازعهده مشکلات امنیتی غور برآید0 زیرا مردم انتظار داشتند که اگر زورمندان ومخالفین به حرفهای وی گوش ندهند سرتسلیم خم نکنند کاسه صبر والی لبریزشود چه محشر برپا خواهد کرد توقع میرفت با استفاده ازقوت های نظامی به هدف سرکوبی افراد ماجراجو متمردین که نظم عامه را مختل میسازند امنیت روحی فزیکی مردم را برهم زده اند فیصله ها تصامیم رهبری مقام ولایت را به بازی گرفته درمقابل هیچ اعتنای ندارند حتما طبق وعده های خود برخود قانون خواهد کرد.
امادیده میشود با برگزیدن گزینه تعلیق درآوردن فعالیت های اجتماعی درمرغاب رحمتی ابتکار خود وتوانای های قوای مسلح دولت رابرعکس بروی اتباع دولت به نمایش میگذازد به مردم نشان میدهدکه نیروهای امنیتی قدرت وتوانای این را دارند که فعالیت های اجتماعی وخدمات عام المنفعه کمکهای دولتی رادرمناطق مرغاب مانع شوند ودروازه های مکاتب را بروی متعلمین ومعلمین به بندند طبقا ت محروم جامعه را ازحقوق حقه شان محروم سازند.
بدون تردید هرروزه ساحه فعالیت وتحرکات مخالفین روبه افزایش است توسعه طلبی تکثرگرایی مخالفین همه مرزهای ولسوالی های غوررافراگرفته تهدید جدی برامنیت عامه میباشد اما مسولین امنیتی بعوض راه اندازی عملیات های تصفیوی وسرکوب کردن مخالفین به چوکیهای اسفنجی بانازنعمت نشسته مردم عام ملکی را به قطع کمکها وتوقف فعالیت ها ی اجتماعی که حق مسلم شان است تهدید میکنند برخلاف واقعیتها وضعیت امنیتی را خوب توصیف نموده به مردم اطمنان میدهند درحالیکه اکثریت مناطق ولسوالیها ی شهرک، پسابند، دولینه، تیوره، چهارسده ومناطق مرغاب تحت تسلط وحاکمیت مخالفین مسلح دولت وافراد مسلح غیر مسول قراردارد بجزازساحات محدود ماحول مراکزولسوالیها درمناطق دیگردولت حاکمیت وکنترول ندارد ازسوی طالبان مسلح اوضاع طبق مقررات شان کنترول میگردد درمورد اگرنظرسنجی صورت گیرد ازمردم عام پرسیده شود یک فردهم پیدانخواهد شد که بگوید دولت درقراقصبات حاکمیت داردهرکس معتقد است که حاکمیت دولتی روزبه روزدرین ولایت ضعیفترومخالفین فعالتر باجرأت ترمیشوند که افرازپسته ها ی امنیتی وازدیاد سنگرهای دفاعی دراطراف حومه مرکز غورخودگوای این مطلب است.
ازسوی دیگراصول ومبانی شرعی ودساتیر قانونی به هیچ کس اجازه نمیدهد تا درچوکات نظام مشروع ومردمی یک شخص را بجرم شخص دیگرمجازات کند ماده (26) قانون اساسی {جرم یک عمل شخصی است } تعقیب گرفتاری یاتوقیف متهم وتطبیق جزا براو به شخص دیگرسرایت نمیکند0 ماده (7) قانون اساسی ( هیچ عمل جرم شمرده نمیشود مگربه حکم قانون که قبل ازارتکاب آن نافذگردیده0 هیچ شخص را نمیتوان مجازات نمود مگربه حکم محکمه باصلاحیت ومطابق به احکام قانون که قبل ازارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد) به هرصورت عملکرد ضعیف نهادهای امنیتی بین دولت ومردم فاصله ایجاد کرده است0 بهترخواهد بود رحمتی بجای تهدید مردم عام ملکی با راه اندازی عملیات های تصفیوی زمینه راطورمساعد سازد تامردم بالای توانای های نیروهای امنیتی باورداشته باشند ودرپهلوی شان استاده شوند چند سال است مردم مناطق مرغاب بارها با دروازه ولایت رابه روی هروالی تک تک زده اند وضعیت امنیتی مناطق مرغاب راگذارش دادند همه واقعیتها را بازگونمودند رحمتی به فرماید که درمورد چه اقدام کرده است که حال میخواهد مردم عام ملکی را ازخدمات اجتماعی محروم سازد .
مشکل امنیتی درغورریشه عمیق دارد تنها به تهدید، شعار، عذر زاری حل نمیگردد همت وجدیت میخواهد.
همین حالا هم ناوقت نشده بهتر است پیش ازینکه مشکل بیشترشود درموردبسیج ساختن نیروهای امنیتی بمنظورعملیاتهای تصفیوی عملا اقدام جدی صورت گیرد درغیر آن بزودی سقوط یکتعداد ولسوالی ها بدست مخالفین دور ازانتظارنخواهد بود.

عبدالقدیر ( دلاوری )