آرشیف

2014-12-12

الحاج استاد محمد قاسیم علم

سیب……..

 

همه آرزو هایم شگوفه نمود وباالآ خره به ثمر رسید.

دراین روزهــا از شوق جای برای غم در خود احساس نمیکنم و راحت شدم دیگر نیاز برای تبلیغ غرس اشجار مثمر نیست .
زیرا از گوشه وکنار چغچران مرکز ولایت غور مردم به مرکز ولایت می آیند برای اقوام و دوستان خود بطور تحفه سیب می آورند و بـایک دیگر با شور و شوق میگویند که این سیبها از نهال هــای دست نشانده خودم است که فلان سال از بازارخریدم امسال همه شان بارآورده که اینک یک رقم شــــان کــــه رنــــگ آن زرد است پخته شـــده ومن به شمـــــا آوردم.

 

به ثمر رسیدن درخت های سیب در شهر چغچران ولایت غور

به ثمر رسیدن درخت های سیب در شهر چغچران ولایت غوربه ثمر رسیدن درخت های سیب در شهر چغچران ولایت غور

من را نیز دوستان مورد شفقت قــــــــــرارداده اند از قــریه کـــــابلک آهنگران، کندیوال، الندر، وغلمین بطور سوقات برایم سیب آوردند که از روی صداقت وراستی، رنگ، لذت وتـــــراوت این سیبها بینظیر است و من هم متاقبلاَ از نهال های سیب که خـــودم غـــــرس نموده ام بطور تحفه برای شان تقدیم نمود.
 

به ثمر رسیدن درخت های سیب در شهر چغچران ولایت غور

حــــــــــال دیگر برای هیج کس دلیل بــــــــاقی نمانده که درچغچران سیب نمیشود.

 

به ثمر رسیدن درخت های سیب در شهر چغچران ولایت غور

 

به ثمر رسیدن درخت های سیب در شهر چغچران ولایت غور

برای فعلاَ درحویلی های مرکزچغچران اضافه از (8000) نهال سیب موجود است که همه ایشان به ثمر رسیده وهـــــــر مادر وپدری برای اولادهای خود از زحمت خود میوه فراهم میسازد. 
بایقین کامل گفته میتوانم که اثر توجه مردم ما و همکــــــاری موسسات در تمام قریه ها درخت سیب وجود دارد ومــــــا انشا الله طی یک الی دوسال آینده از رهگذر میوه سیب خـودکفا میشویم و بسر سبزی و بستر سبز محیط افزوده میشود و امــــا گرچه درخت ناک، زردالو، شفتالو، سنجد وآلو هم غرس وبثمر رسیده آما بقول همه درخت سیب درساحه چغچران بهتر نشو و نمو میکند.
توقع دارم تا تمام باغــــداران درقسمت شاخچه بری، دوا پاشی و انواع پیوند توجه بیشتر نموده وغــــــرس اشجار غیر مثمررا درفصل بهار و حفظ جنگلات فراموش نفرمایند.
شکـــــــاربیرحمانه وقـــاچاق حیوانات نادر و کم یاب وطن خیانت ملی محسوب میشود.
سرسبز، شاداب وموفق باشید.